∆ιαδικτυακά μαθήματα ∆ημιουργικής Γραφής για παιδιά 8-14 ετών

∆ιαδικτυακά μαθήματα ∆ημιουργικής Γραφής για παιδιά 8-14 ετών

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Μια πρόταση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με πρακτικά οφέλη. Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται σε μια ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη εκπαιδευτική πλατφόρμα η οποία διαθέτει όλα τα εργαλεία για μια ποιοτική και απόλυτα προσαρμόσιμη στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων μάθηση. Πέρα από την ασφάλεια, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την εκπαίδευση στο πρόγραμμά τους καθώς είναι αυτοί που επιλέγουν τον χρόνο και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με το υλικό του προγράμματος.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά 8-14 ετών τα οποία θέλουν να βελτιώσουν την παραγωγή του γραπτού λόγου, την έκφραση και το λεξιλόγιό τους, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να βελτιώσουν τη σχέση τους με τα βιβλία, το μάθημα της Ιστορίας και
τον λόγο σε όλες τις μορφές του.
Μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το παιδί καθοδηγείται επακριβώς σε όλα τα στάδια, βήμα προς βήμα, για να δημιουργήσει το δικό του πρωτότυπο κείμενο, καθώς και να ερευνήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα, μέσω παροχής σχετικής και επιλεγμένης προσεκτικά βιβλιογραφίας, να διαβάσει σχετικά με το θέμα για το οποίο συγγράφει, χωρίς αυτό να είναι φυσικά απαραίτητο για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Ακολούθως, οι εργασίες στέλνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή, ο οποίος τις διορθώνει
και αποστέλλει κατόπιν σχετικές παρατηρήσεις και συστάσεις προς βελτίωση.
 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
 ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις κύκλους εργασιών και απευθύνεται σε τρεις επιμέρους ηλικιακές ομάδες. Στο τέλος κάθε κύκλου θα οργανώνεται μία συνεδρία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για συζήτηση όσων προηγήθηκαν, επίλυση αποριών και ανταλλαγή εμπειριών με τους επικεφαλής του προγράμματος και τους συμμετέχοντες.
Η διάρκειά του ορίζεται σε τέσσερις μήνες και η απόσταση μεταξύ των εργασιών είναι αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε το παιδί να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος και στις εργασίες που θα του ανατίθενται. Η βοήθεια από πλευράς του γονέα, σε ο,τι αφορά τουλάχιστον το ηλεκτρονικό κομμάτι του εγχειρήματος, καθίσταται απαραίτητη, ιδίως γα τις δύο πρώτες ηλικιακές ομάδες.
Οι θεματικές των κύκλων σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικολογία, τα ζώα, την Ιστορία όλων των περιόδων, τη γεωγραφία, την επιστημονική φαντασία, τα βιβλία, την τέχνη κ.α. και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων.
Σε όλες τις επιμέρους θεματικές του προγράμματος δίνεται στο παιδί η δυνατότητα επιλογής. Υπάρχει πάντοτε μεγάλη ελευθερία επιλογών προκειμένου να βοηθηθεί στη έκφραση το παιδί όσο το δυνατόν περισσότερο.
Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται μόνο σε όσα παιδιά προτίθενται να ασχοληθούν με τη συγγραφή, αλλά διατίθεται για όλα όσα θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην παραγωγή του γραπτού λόγου.

Σκοπός του Προγράμματος

Είναι ευρέως αποδεκτό σήμερα ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο μάθημα της έκθεσης στο σχολείο και ότι τείνουν να απεχθάνονται την παραγωγή λόγου. Το αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση είναι η δημιουργική γραφή, που θα απελευθερώσει τη φαντασία των παιδιών και θα τους διδάξει με ευχάριστο τρόπο και πολλές ελευθερίες πως θα δημιουργούν όλα τα είδη του γραπτού λόγου.

Διάρκεια προγραμμάτων

Δεκέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021 (4 μήνες)

Έναρξη: 7 Δεκεμβρίου

Κόστος Προγράμματος: 200 ευρω (σε τρείς δόσεις: 100ευρω με την εγγραφή, 50 ευρω μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2021 και 50 ευρω μέχρι 1 Μαρτίου 2021)
Διδάσκουσα: Λεύκη Σαραντινού (συγγραφέας – ιστορικός – εκπαιδευτικός)
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος προγραμμάτων: Βασίλειος Κ. Μακέδος (ΜΑ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)
Επιπροσθέτως, σκοπός του εγχειρήματος είναι να βελτιώσει τη σχέση του παιδιού όχι μόνο με την παραγωγή του λόγου, αλλά και με την ανάγνωση και τα βιβλία.
Τέλος, σκοπός είναι να αποκατασταθεί η σχέση του παιδιού μέσω του τόσο παρεξηγημένου, και δυστυχώς ανιαρού σήμερα για τα περισσότερα παιδιά, μαθήματος της ιστορίας, μέσα από τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών για το παρελθόν και τη δημιουργία ενός πρωτότυπου κειμένου για αυτό.
Στόχοι του προγράμματος:
 Εξοικείωση των παιδιών με το βιβλίο και την ανάγνωση.
 Ανάπτυξη λεξιλογίου και ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
 Εξοικείωση των παιδιών με την παραγωγή γραπτού λόγου σε όλες τις μορφές του.
 Ανάπτυξη ικανότητας σχηματισμού περίληψης και συλλογής πληροφοριών από το διαδίκτυο ή από εγκυκλοπαίδειες-βιβλία.
 Εκμάθηση της Ιστορίας όχι μέσω στείρας αποστήθισης, αλλά μέσω συλλογής πληροφοριών και έρευνας.
 Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.
 Απόκτηση αυτοπεποίθησης σχετικά με τον χειρισμό του γραπτού λόγου και την παραγωγή του.
Ηλικιακές Ομάδες
Α ΟΜΑΔΑ (8-10 ΕΤΩΝ-ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Β ΟΜΑΔΑ (10-12 ΕΤΩΝ-ΠΕΜΠΤΗ, ΕΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
Γ ΟΜΑΔΑ (12-14 ΕΤΩΝ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του
προγράμματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο makedosb@yahoo.gr ή στο τηλέφωνο
6972076579
Η εγγραφή σας απαιτείται να γίνει ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: