{ Αικατερίνη (Νίνα) Φιλίππου – Ρόδη }
Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις, άρθα ή πληροφορίες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.