19.2 C
Thessaloniki
17.6 C
Athens

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη : Ελένη Γαβρά , Καθηγήτρια – Τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα», διάρκειας 430 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης .
 
Διάρκεια: 430 ώρες
Κόστος: 550 Ευρώ
Έναρξη: Δεκέμβριος 2019
 
Υλοποίηση: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Γαβρά , Καθηγήτρια – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών &
Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές (διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής, δήμους, υπηρεσίες και δομές Υποδοχής, Ασύλου Προσφυγικών ροών και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία σχετικά με ζητήματα διαπολιτισμικής προσέγγισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.
 
Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
 
Σκοπός του παρόντος προγράμματος αποτελεί η ευρύτερη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευομένων στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης καθώς και της διευκόλυνσης πρόσβασης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
Εφοδιασμός με γνώσεις και δεξιότητες ενδιαφερόμενων για την στελέχωση αντίστοιχων δομών, φορέων κ.λ.π.
Εμβάθυνση σε θέματα και δεδομένα που αφορούν γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευπαθών ομάδων πληθυσμού (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, μουσουλμάνων της Θράκης, ομογενών κτλ.).
Εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για την προσέγγιση και ένταξη των διαφορετικών μαθητικών ομάδων.
 
Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:
·σε επίπεδο γνώσεων να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να ερμηνεύουν θεωρητικούς όρους κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και κριτικής παιδαγωγικής.
· σε επίπεδο δεξιοτήτων να εφαρμόζουν τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά μοντέλα προσέγγισης της ετερότητας και να αναπτύσσουν τεχνικές διερεύνησης της πολυπολιτισμικότητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
·σε επίπεδο στάσεων να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία διαπολιτισμικού χαρακτήρα και να αντιμετωπίζουν ζητήματα προκαταλήψεων και στερεοτύπων στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό χώρο.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με εργασίες και τεστ κατά τη διάρκεια του προγράμματος και με την υποβολή τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται με την μεικτή χρήση δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το πρόγραμμα είναι εντατικής μορφής και συγκεκριμένα οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται ως εξής:
-150 ώρες δια ζώσης με φυσική παρουσία των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων στον χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων, Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα.
-280 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει εκπόνηση εργασιών σε ευρύτερα θέματα (μελέτες περιπτώσεων), ηλεκτρονικά τεστ ανά ενότητα και παρουσίαση τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος σε μορφή project.
Με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα μελέτης στον εκπαιδευόμενο ανεξαρτήτως χρονικών και χωρικών περιορισμών, με την σταδιακή παροχή του εκπαιδευτικού υλικού, με χρονοδιάγραμμα εργασιών και με προθεσμίες υποβολής τεστ. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο διαθέτει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με την μορφή κειμένων, παρουσιάσεων, οπτικοακουστικών μέσων, κλπ., ενώ διασφαλίζεται η απευθείας επικοινωνία με τους διδάσκοντες και η τεχνική υποστήριξη μέσω κατάλληλων εργαλείων (φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής μηνυμάτων, helpdesk, κ.α.)
Σε συνδυασμό και με την δια ζώσης εκπαίδευση, μέσω βιωματικών σεμιναρίων και παραδειγμάτων εφαρμογής, επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 550 ευρώ Προκαταβολή 250 ευρώ με την εγγραφή και μία δόση .
Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
ΒΗΜΑ 1ο – Υποβολή αίτησης εγγραφής Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
ΒΗΜΑ 2ο – Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
1. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.
4. Πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν στην εκπτωτική πολιτική.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
· Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή
· Με ΦΑΞ στο 2310 891 648

Πληροφορίες στο pdf:
http://seminars.uom.gr/images/PDFs_2019-2020/Diapolitismiki_Ekpaideusi_2019-2020.pdf
 
όπως και στην σελίδα του Facebook
https://www.facebook.com/Διαπολιτισμική-Εκπαίδευση-Πολυπολιτισμικότητα-και-Εκπαιδευτικό-Σύστημα-109903997044756/

 

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως

City ΕΞΟΔΟΣ

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
few clouds
22.5 ° C
23.5 °
21.3 °
34 %
2.7kmh
20 %
Πε
21 °
Πα
24 °
Σα
29 °
Κυ
29 °
Δε
29 °