Πλήκτρο πληκτρολογίου που αναφερει τη λέξη covid 19

Δηλώσεις covid και μισθώματα– Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

* Γράφει η Γεριμπακάνη Ελισάβετ

Απαντήσεις σε ερωτήματα φορολογουμένων αναφορικά με το πώς πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις COVID για τα μισθώματα δίνει η ΑΑΔΕ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της μείωσης μισθώματος;

  • Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, για τις οποίες έχουν  ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή  προσωρινής  απαγόρευσης λειτουργίας για  προληπτικούς ή  κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής.
  • Οι μισθωτές κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος.
  • Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτημένου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  • Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολογίας τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ.2του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Αϋ 75), ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας.

Πότε γίνεται η καταβολή του ποσού;

Μετά την λήξη της προθεσμίας δήλωσης covid και εντός 30 ημερών η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τις δηλώσεις  covid, τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει και ενημερώνει με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους εκμισθωτές, υπεκμισθωτές ή κληρονόμους για να προβούν σε διόρθωση που τυχόν χρειαστεί. Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους, όπου ο πρώτος κύκλος ξεκινάει 15 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της υποβολής της «δήλωσης covid» και η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης τους 1ου κύκλου.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο;

Στην περίπτωση που το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική καταβολή, το 40% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής, συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Την περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης απαλλαγή από το μίσθωμα αλλά έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα που ορίζεται η απαλλαγή , τότε συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Ποιος είναι ο δικαιούχος στην περίπτωση υπεκμίσθωσης;

Με την εγκύκλιο Ε2123/2021, διευκρινίστηκαν κάποια ερωτήματα που είχαν προκύψει σε σχέση μετά την υποβολή των «Δηλώσεων  Covid» όσον αφορά ακίνητα τα οποία υπεκμισθώνονται. Πιο συγκεκριμένα δικαιούχος για την είσπραξη της αποζημίωσης είναι ο υπεκμισθωτής εφόσον ο υπομισθωτής κατέβαλε μειωμένο μίσθωμα ή δεν κατέβαλε καθόλου μηνιαίο μίσθωμα ως πληττόμενος. Εφόσον ο υπεκμισθωτής ωφελήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, δεν γίνεται να ωφεληθεί και από καταβολή μειωμένου μισθώματος ή την απαλλαγή από την απαλλαγή μισθώματος. Ενώ στην περίπτωση που ο υπομισθωτής είναι πληττόμενος, κατέβαλε μειωμένο η δεν κατέβαλε καθόλου μίσθωμα στον υπεκμισθωτή και ο τελευταίος δεν υπέβαλε δήλωση covid ή υπέβαλλε αλλά έχει απορριφθεί λόγω του ότι ο υπεκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο (για τους μήνες Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2020), τότε δικαιούχος για την είσπραξη της αποζημίωσης του άρθρου 13 ν.4690/2020, είναι ο εκμισθωτής, βέβαια υπό την προϋπόθεση πως ο υπεκμισθωτής είναι πληττόμενος, κατέβαλε στον εκμισθωτή μειωμένο μίσθωμα ή δεν κατέβαλε καθόλου και ο τελευταίος υπέβαλε δήλωση covid. 

Τι γίνεται στην περίπτωση μερικής υπεκμίσθωσης;

Αντίθετα στην περίπτωση της μερικής υπεκμίσθωσης όπου ο μισθωτής /υπεκμισθωτής αλλά και ο υπομισθωτής είναι πληττόμενοι, δικαιούχοι των μέτρων στήριξης είναι τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο υπεκμισθωτής  του εν λόγω ακινήτου για το ποσοστό επί του μισθώματος που απώλεσαν και αντιστοιχεί στη χρήση μέρους του ακινήτου. Για την καταβολή του σχετικού ποσού, έχουν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης covid και οι δύο (εκμισθωτής και υπεκμισθωτής)

Συντάκτρια: Γεριμπακάνη Ελισάβετ

*Τομέας Ίδρυσης Εταιρειών – ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.  

 

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως