21.8 C
Thessaloniki
22.7 C
Athens

Επενδύσεις για αρχάριους και βασικά επενδυτικά προϊόντα

* Γράφει ο Βλάχος Απόστολος 

Απαρχής της εφαρμογής του καπιταλιστικού μοντέλου λειτουργίας της οικονομίας, οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να επιλέξουν τις κατάλληλες επενδύσεις και επενδυτικά προϊόντα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αξία του διαθέσιμου κεφαλαίου τους.

Ειδικότερα δε στην covid εποχή  η αύξηση των καταθέσεων, σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση εφαρμογών Fintech, έχουν προσδώσει στην κοινωνία, μεγάλο ενδιαφέρον για τις επενδύσεις, το οποίο ολοένα και μεγαλώνει.

Τι είναι όμως μια επένδυση και ποια είναι η αξία του να επενδύεις τα χρήματα σου;

  • Η δέσμευση ενός κεφαλαίου για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου με την ελπίδα ότι, αυτό το περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει εισόδημα ή θα αυξηθεί η αξία του σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον, συνιστά μια επένδυση.

Η αξία του να επενδύει κανείς τα διαθέσιμα χρήματα του, γίνεται εύκολα αντιληπτή αν λάβουμε υπόψιν τον παράγοντα του πληθωρισμού.

Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών μιας οικονομίας, που προκαλεί πτώση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, καθώς κάθε διαθέσιμη μονάδα χρήματος στο παρόν, αγοράζει λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες στο μέλλον.

Ως εκ τούτου, εάν κάποιος, αντί να επενδύει τα χρήματα του, απλώς τα αποταμιεύει, θα παρατηρήσει πτώση στην αξία των χρημάτων που αποταμίευσε, καθώς σε βάθος χρόνου, η αγοραστική του δύναμη θα μειωθεί λόγω του πληθωρισμού.

Τι πρέπει να κάνει ο δυνητικός επενδυτής, πριν ξεκινήσει να επενδύει τα χρήματα του;

Είναι βασικό, ο νέος επενδυτής πριν ξεκινήσει να επενδύει το διαθέσιμο κεφάλαιο του, να μεριμνήσει για 2 θέματα:

  • Τα υφιστάμενα χρέη του
  • Το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης

Εφόσον ένας επενδυτής διαθέτει υφιστάμενα χρέη, θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο της άμεσης εξόφλησης τους. Πιο συγκεκριμένα, εάν τα επιτόκια που απορρέουν από τα συγκεκριμένα δάνεια, είναι υψηλά, η επένδυση που θα πραγματοποιήσει, για να είναι συμφέρουσα, θα πρέπει η ετήσια απόδοση της, να είναι μεγαλύτερη από τα ετήσια επιτόκια που πληρώνει στην τράπεζα για τα εν λόγω δάνεια.

Ως εκ τούτου, εξοφλώντας τα υφιστάμενα δάνεια, ο νέος επενδυτής θα έχει μια σίγουρη και σταθερή απόδοση, ισάξια με το ύψος των ετήσιων επιτοκίων.

Επίσης, είναι αναγκαίο πρίν αρχίσει κάποιος να επενδύει τα χρήματα του στις αγορές, να έχει δημιουργήσει ένα αποθεματικό, το οποίο θα του εξασφαλίζει άμεσα χρήματα, τουλάχιστον για ένα έτος, προς κάλυψη ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών.

Το οικονομικό περιβάλλον παρατηρείται αρκετά ευμετάβλητο την τελευταία 10ετία, συνεπώς η δημιουργία ενός αποθεματικού έκτακτης ανάγκης, κρίνεται απαραίτητη.

Ποια είναι τα βασικά επενδυτικά προϊόντα μέσω των οποίων μπορεί να ξεκινήσει τις επενδύσεις ένας αρχάριος;

Τα κύρια επενδυτικά προϊόντα, μέσω των οποίων μπορεί ένας νέος-αρχάριος επενδυτής να δώσει αξία στα διαθέσιμα κεφάλαια του είναι: 

  • Τα ETFs
  • Επένδυση σε Real Estate και REITs
  • Μετοχές
  • P2P Lending

Επένδυση σε ETFs.

Τα ETFs συνιστούν μια σχετικά ασφαλή επενδυτική επιλογή, καθώς κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη διασπορά του ρίσκου και το γεγονός ότι ακολουθούν την τάση των δεικτών του χρηματιστήριου, η οποία είναι θετική σε μακροπρόθεσμη ανάλυση. 

Ειδικότερα, τα ETFs είναι επενδυτικά προϊόντα τα οποία δημιουργούν «customised» χαρτοφυλάκια (στα οποία συμπεριλαμβάνονται μετοχές διάφορων εταιρειών, ομόλογα, νομίσματα, εμπορεύματα κτλ.).  

Συμπεριφέρονται όπως οι δείκτες μετοχών των εταιρειών και μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο.

Επένδυση σε Real Estate και REITs.

Με τον όρο επένδυση σε Real Estate, εννοούμε την αγορά ενός ακινήτου με σκοπό την απόκτηση απόδοσης μέσω εισοδήματος από μίσθωση, ή την δημιουργία υπεραξίας από τη μελλοντική μεταπώληση του.

Πέραν των παραπάνω μορφών επένδυσης σε Real Estate, ένας νέος επενδυτής δύναται να χρηματοδοτήσει και εναλλακτικές επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, οι οποίες απαιτούν πολύ μικρότερο επενδυτικό κεφάλαιο, όπως είναι τα REITs.

Τα Real Estate Investment Trusts  (REITs) σου δίνουν την δυνατότητα να επενδύσεις, μέσω του Χρηματιστηρίου, σε εταιρείες που διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία. Ένας κάτοχος μετοχών κάποιου REIT, λαμβάνει ένα ποσοστό του κέρδους που προκύπτει από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, που πραγματοποιεί αυτό το REIT.

P2P Lending.

Το «Peer to Peer Lending» συνιστά μια εναλλακτική μορφή επενδύσεων, καθώς μέσω αυτού, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο επενδυτή, να έχει τη θέση μιας τράπεζας.

Πρόκειται δηλαδή για δανεισμό από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δανειστής/επενδυτής) προς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δανειολήπτης), μέσω online πλατφόρμας. Το επιτόκιο που προκύπτει από τα εν λόγω δάνεια, συνιστά το κέρδος του επενδυτή.

Σημαντικό στοιχείο του εξεταζόμενου επενδυτικού προϊόντος, είναι η διασπορά του κεφαλαίου σε μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του ρίσκου.

Τα δάνεια προς χρηματοδότηση είναι συνήθως καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά, δάνεια για την αγορά αυτοκινήτων κτλ.

Επένδυση σε Μετοχές

Η πιο διαδεδομένη μορφή επενδυτικού προϊόντος και παράλληλα η πιο «risky», είναι η επένδυση σε μετοχές. Μια μετοχή συνιστά ένα μερίδιο μιας εταιρείας. 

Ο δυνητικός επενδυτής δίνει αξία στο επενδυμένο κεφάλαιο του, είτε αγοράζοντας μια μετοχή σε χαμηλή τιμή, την οποία πουλάει σε τιμή υψηλότερη από αυτή που την απέκτησε, είτε μέσω μερισμάτων που θα λαμβάνει ως μέτοχος της εταιρείας.

Στις ημέρες μας, ο ιδανικότερος τρόπος για να αποκτήσει κάποιος μετοχές, είναι δημιουργώντας έναν επενδυτικό λογαριασμό σε κάποιον Online Broker.

Για την αγορά μετοχών υπάρχουν 2 μέθοδοι. 

Η πρώτη έχει να κάνει με την αγορά μεμονωμένων μετοχών επιλεγμένων εταιρειών, ενώ η δεύτερη με την αγορά μετοχών μέσω ενός Fund ή Index (ETFs/Αμοιβαία Κεφάλαια), το οποίο αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο με πολλές μετοχές (ενός κλάδου, μιας ηπείρου κτλ).

Κλείνοντας, η επιλογή του κατάλληλου επενδυτικού προϊόντος, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάληψη του ρίσκου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο εκάστοτε νέος επενδυτής. Το σίγουρο είναι πως, ο καθένας από εμάς, πρέπει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές, προκειμένου να δώσει άμεσα αξία στα διαθέσιμα χρήματα του και να τα κάνει «να δουλεύουνε για αυτόν».

Όπως έχει πει και ο Warren Buffet «Αν δεν βρεις έναν τρόπο να κερδίζεις χρήματα ενώ κοιμάσαι, θα δουλεύεις μέχρι να πεθάνεις».

Συντάκτης: Βλάχος Απόστολος 

*Junior Consultant Management Consulting Dpt στη ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

DISCLAIMER Δεν είμαι επαγγελματίας σύμβουλος επενδύσεων και τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές μου απόψεις.

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

 

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και  παγκοσμίως


 

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
scattered clouds
21.8 ° C
22.8 °
19.7 °
56 %
1.8kmh
40 %
Πε
22 °
Πα
25 °
Σα
22 °
Κυ
25 °
Δε
27 °