22.3 C
Thessaloniki
24.2 C
Athens

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τι ακριβώς είναι;

* Γράφει ο Άγγελος Σπίγγος

Κυρίαρχο θέμα των ημερών που διανύουμε είναι η περίφημη επιστρεπτέα προκαταβολή. Από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων , ακόμα και στους ιστότοπους γενικού περιεχομένου, που σε φυσιολογικές συνθήκες θα έγραφαν για άλλα θέματα επικαιρότητας ακούμε για το πότε θα ανοίξει το «σύστημα» για την υποβολή των αιτήσεων, ποιες επιχειρήσεις θα ενταχθούν, πότε θα καταβληθούν τα ποσά και πολλά άλλα συναφή.

Οι επιχειρηματίες είναι σε σύγχυση. Γιατί να μην πάρω και εγώ αφού όλοι παίρνουν;

Ο φίλος μου πήρε 50.000 ευρώ  επιδότηση χωρίς να έχει τίποτα. Ο κουμπάρος μου δουλεύει κανονικά και όλο παίρνει λεφτά από το κράτος. Είναι μερικές από τις φράσεις που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Είναι όμως έτσι; Ισχύουν αυτά που ακούγονται και είναι όντως τόσο καλό το κράτος που χαρίζει λεφτά και δεν τον νοιάζει ποιοι θα τα πάρουν; Και αν δεν τον νοιάζει που τα βρήκε αυτά τα χρήματα και εν τέλει ποιος θα τα επιβαρυνθεί μετά;

Αρχικά ας δούμε τι είναι αυτή η «περίφημη» επιστρεπτέα προκαταβολή.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μορφή κρατικής χρηματοδότησης – δανείου, με προνομιακούς όρους και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, όπως λόγω της ονομασίας μπορεί να θεωρήσει κάποιος. Το 50% επιδοτείται από το κράτος και το υπόλοιπο 50% είναι κρατικό δάνειο που θα αρχίσει να αποπληρώνεται τον Ιανουάριο του 20222 σε 60 δόσεις με επιτόκιο αναφοράς 0.64% .
Από τον ορισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής, βλέπουμε ότι είναι εν μέρει κρατική χρηματοδότηση (επιδότηση) και εν μέρει δάνειο (έστω και με προνομιακούς όρους). Άρα δεν βρέχει σίγουρα λεφτά αλλά βρέχει «δανεικά» λεφτά ως προς το ένα μέρος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και που απασχολούν έως χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021. Προϋπόθεσε να έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/11.2.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 540).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΖΙΡΟΥ:

Α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ο κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από διακόσια (200) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.
Β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, τα ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από διακόσια (200) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων εσόδων το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.
Για να το πούμε πιο απλά και κατανοητά η περίοδο που καλύπτει- επιδοτεί η επιστρεπτέα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% μειωμένη από την αντίστοιχη περσινή (η όποια θα πρέπει να είναι >200 ευρώ). Αν η μείωση δεν είναι τόση και είναι π.χ. 17% τότε η επιχείρηση δεν δικαιούται επιδότηση.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εσόδων – εξόδων] – [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]
Η ποσοστιαία διαφορά υπολογίζεται ως εξής:
συνολικός κύκλος εργασιών 2019- σύνολο φορολογητέων εισροών 2019
συνολικός κύκλος εργασιών 2019

Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά είναι μικρότερη του 10% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ είναι μηδενικός τότε αυτή είναι ίση με 10%. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη του 60% τότε θεωρείται ίση με 60%.

Ας το δούμε αυτό με ένα απλό παράδειγμα:
Επιχείρηση είχε συνολικό κύκλο εργασιών το 2019 150.000,00 ευρώ, φορολογητέες εισροές (έξοδα) 65.000,00 ευρώ, κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο το 2020 24.000,00 ευρώ και τον Ιανουάριο του 2021 18.000,00 ευρώ. Σε αναστολή έχει δύο (2) εργαζόμενους.
Το ποσό δικαιούται είναι:
[(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς: 24.000,00 – Ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021: 18.000,00) X ποσοστιαία διαφορά εσόδων – εξόδων: 57% ] – [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή: 1068] = 2352,00. Αυτό είναι το ποσό που θα επιδοτηθεί η επιχείρηση βάση του αλγορίθμου.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή για τον Ιανουάριο και έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV της απόφασης (ΓΔΟΥ 232/2021) τα κατώτατα όρια ενίσχυσης είναι:
Α) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021,
Β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,
Γ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,
Δ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των είκοσι (20) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Στο παράδειγμα που αναφέραμε παραπάνω αν η επιχείρηση ήταν κλειστή με κρατική εντολή τότε το κατώτατο όριο για αυτήν θα ήταν το β) 2.000,00 ευρώ. Εφόσον το ποσό του αλγορίθμου ξεπερνάει το ποσό αυτό τότε επιλέγεται το μεγαλύτερο (2.352,00).

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

Επομένως ούτε τα ποσά είναι αλόγιστα ούτε τα καρπώνονται όλες οι επιχειρήσεις που εν μέρει αυτό παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης (ίσως και εσκεμμένα), αλλά κατευθύνονται κυρίως στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές και έχουν πολλούς εργαζόμενους, αλλά και σε αυτές που έχουν μεγάλη μείωση τζίρου. Σίγουρα με ανώτατο όριο τα 50.000,00 ευρώ δεν υπάρχει κατασπατάληση ενώ με τα ελάχιστα όριο κρατιούνται «όρθιες» οι επιχειρήσεις που τα έχουν περισσότερο ανάγκη.

Εν κατακλείδι, αυτό που χρειάζεται να αντιληφθούμε είναι ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα βοήθημα και ένα εργαλείο ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, το οποίο όμως χρειάζεται καλή διαχείριση, γιατί όταν έρθει η ώρα της αποπληρωμής του μέρους που είναι δάνειο θα πρέπει η επιχείρηση να είναι σίγουρη ότι θα μπορεί να το αποπληρώσει και όχι να περιμένει να της χαριστεί από το κράτος όπως καλλιεργείται ή αιωρείται από κάποιους. Αν υπάρξει κάποιο «κούρεμα» είναι καλοδεχούμενο απλά ο επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να ελπίζει σε αυτό και να είναι προετοιμασμένος για το σενάριο που ισχύει αυτή την στιγμή, που είναι η αποπληρωμή του 50% κανονικά.

Πηγές: ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 75/30-03-2020, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
ΚΥΑ ΓΔΟΥ 232 (ΦΕΚ Β’ 804.)

Κείμενο: Άγγελος Σπίγγος  *Τομέας Εποπτείας Πελατών για τη Φοβερά Προστασία

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

 

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως

City ΕΞΟΔΟΣ

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
broken clouds
22.6 ° C
24.9 °
20.3 °
72 %
1.3kmh
55 %
Πα
32 °
Σα
33 °
Κυ
31 °
Δε
34 °
Τρ
26 °