29.3 C
Thessaloniki
31.1 C
Athens

Η Μελέτη Βιωσιμότητας ενός επιχειρηματικού σχεδίου και η χρησιμότητά της

* Γράφει ο Βλάχος Απόστολος

Η μελέτη Βιωσιμότητας / Σκοπιμότητας (Feasibility Study) συνιστά μια ανάλυση, η οποία εξετάζει όλους τους παράγοντες επιτυχίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου, όπως οικονομοτεχνικούς, τεχνικούς, νομικούς και κλαδικούς παράγοντες. Επίσης, λαμβάνει υπόψη το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που έχει τεθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη του εγχειρήματος, προκειμένου να τεκμαίρεται επαρκώς η οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας.

Επενδυτές, επιχειρηματίες και Project Managers, χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα αυτών των μελετών-αναλύσεων, ώστε να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, πρίν επενδύσουν χρόνο και χρήμα σε αυτό.

Ειδικότερα, μια τέτοια ανάλυση συνιστά την αξιολόγηση της υλοποίησης μιας προτεινόμενης επιχειρηματικής πράξης και μέσω της εκπόνησης της, απαντώνται τα εξής ερωτήματα

 • Είναι διαθέσιμοι οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, τα εργαλεία και τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, για την επιτυχία αυτού του έργου;
 • Υπάρχει το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί η υλοποίηση του εγχειρήματος;
 • Δύναται το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να ολοκληρωθεί, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί;
 • Θα δώσει το έργο την απόδοση που επιθυμούν τα ενδιαφερόμενα μέρη;
 • Μπορεί το προτεινόμενο επιχειρηματικό εγχείρημα να είναι επικερδές και βιώσιμο;

Επίσης, στόχοι αυτών των μελετών είναι:

 • Η διεξοδική ανάλυση και κατανόηση όλων των πτυχών ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Η  αναγνώριση τυχόν πιθανών προβλημάτων που δύναται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του project.
 • Η διερεύνηση εναλλακτικών και πιο συμφερουσών, οικονομικά και λειτουργικά, σεναρίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Τέλος, ο ακριβής προσδιορισμός της απόδοσης τoυ επιχειρηματικού σχεδίου, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι σε θέση να αποφασίσουν, αν τους συμφέρει η υλοποίηση της.

Περιεχόμενα μελέτης Βιωσιμότητας.

Μια πλήρης και εμπεριστατωμένη ανάλυση βιωσιμότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι σημεία.

 1. Τη Περίληψη των κυριότερων στοιχείων της μελέτης, όπου περιγράφονται, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το νέο εγχείρημα στην αγορά, καθώς και βασικά σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου.
 2. Τη Περιγραφή του εγχειρήματος, όπου αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της νέας επιχείρησης, καθώς και η διαδικασία με την οποία αυτά θα διανέμονται στους καταναλωτές. Επίσης, σε αυτό το σημείο περιγράφεται λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα και ο προγραμματισμός υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και οι ανθρώπινοι πόροι που θα το εκτελέσουν.
 3. Την έρευνα αγοράς (κλαδική ανάλυση), στην οποία αναλύεται ο κλάδος δραστηριοποίησης του νέου εγχειρήματος, οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν, οι τάσεις που διαγράφονται, στοιχεία του υφιστάμενου ανταγωνισμού, καθώς και προβλέψεις για το μέγεθος της.
 4. Την Χρηματοοικονομική ανάλυση, όπου με βάση τα δεδομένα που έχει αντλήσει ο σύμβουλος, από τα ενδιαφερόμενα μέρη και την έρευνα που έχει εκπονήσει, πραγματοποιεί προβλέψεις σχετικά με το αρχικό κόστος του εγχειρήματος, τις ανάγκες χρηματοδότησης, τον κύκλο εργασιών, τα προβλεπόμενα λειτουργικά έξοδα, το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις. Στο εν λόγω σημείο, παρατίθενται οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές (Cash Flows) του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω των οποίων υπολογίζεται η προβλεπόμενη απόδοση (υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας των προβλεπόμενων Ταμειακών ροών, του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης, του Δείκτη Αποδοτικότητας, καθώς και του ROI) και εν τέλη η βιωσιμότητα του project.
 5. Τέλος, τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης, όπου περιγράφονται τα ευρήματα και οι εναλλακτικές προτάσεις για όλα τα παραπάνω.

Πρακτικά tips για την εκπόνηση της ανάλυσης.

Οι αναλύσεις Βιωσιμότητας / Σκοπιμότητας αντικατοπτρίζουν τους μοναδικούς στόχους και τις μοναδικές ανάγκες ενός έργου. Ως εκ τούτου, κάθε μελέτη είναι διαφορετική. 

Ωστόσο, παρακάτω παρατίθενται ορισμένες καλές πρακτικές που δύναται να υιοθετεί ο σύμβουλος που εκπονεί το έργο και ισχύουν γενικά στην διεξαγωγή των εν λόγω αναλύσεων.

 1. Η συχνή λήψη ανάδρασης του σύμβουλου που εκπονεί την μελέτη Βιωσιμότητας, με τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχειρηματικής ιδέας (stakeholders), συνιστά μια βέλτιστη πρακτική για την ορθή εκπόνηση της εν λόγω ανάλυσης, καθώς μέσω αυτής της διαδικασίας ο σύμβουλος θα κατανοήσει πλήρως τις πτυχές του εγχειρήματος.
 2. Επίσης, βέλτιστη πρακτική συνιστά η εκπόνηση έρευνας σχετικά με την αγορά που θα απευθύνεται το νέο επιχειρηματικό σχέδιο, προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογή δεδομένων και ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της μελέτης.
 3. Επισημαίνεται ότι ο σύμβουλος θα πρέπει να αναλύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα που έχει λάβει από τα ενδιαφερόμενα μέρη και την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι αυτά παραμένουν σταθερά.
 4. Επίσης, η σύνταξη ενός οργανωτικού, επιχειρησιακού ή επιχειρηματικού πλάνου, για την καλύτερη αποκρυστάλλωση του νέου εγχειρήματος, συνιστά επίσης μια καλή πρακτική.
 5. Τέλος, καλή πρακτική και ακρογωνιαίος λίθος μιας ορθής μελέτης βιωσιμότητας, συνιστά η προετοιμασία ενός προβλεπόμενου Ισολογισμού και μιας προβλεπόμενης Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα οποία κατά την διάρκεια εκπόνησης της ανάλυσης, θα ενημερώνονται παράλληλα με την εισροή των νέων δεδομένων που θα προκύπτουν. Μέσω αυτής της πρακτικής, θα διασταυρώνεται έγκαιρα, ποιο δεδομένο έχει άμεσο αντίκτυπο στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και πως δύναται το νέο εγχείρημα να επωφεληθεί από αυτό το δεδομένο ή να το αντιμετωπίσει άμεσα.

Αξία και Χρησιμότητα της μελέτης

Όπως αποτυπώθηκε παραπάνω, αυτές οι μελέτες χρησιμεύουν στην ανάλυση ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, ώστε να προσδιοριστεί η οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα του.

Παρατηρείται ότι, πολλές υλοποιήσεις έργων, λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, διάφορων ασταθών παραγόντων ή και ανεπαρκών ανθρωπίνων και υλικών πόρων, είτε αναβλήθηκαν, είτε διακόπηκαν οριστικά. Τα παραπάνω είναι απόρροια της μη εκπόνησης ανάλυσης βιωσιμότητας, πρίν την έναρξη υλοποίησης των έργων ή της εκπόνησης μη εμπεριστατωμένης ανάλυσης.

Οι εν λόγω  μελέτες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, τόσο για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου όσο και για την εξέλιξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, καθώς περιλαμβάνουν την παρουσίαση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την επιλογή και υιοθέτηση του πιο αποδοτικού σεναρίου υλοποίησης της επένδυσης.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, συμβάλλουν σημαντικά στον αναλυτικό σχεδιασμό και στη μείωση του χρόνου συλλογής δεδομένων και πληροφοριών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου.

Τέλος, τα αποτελέσματα αυτών των μελετών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση της υλοποίησης όλων των επιχειρηματικών έργων και απαντάνε στα ερωτήματα, “Θα είναι αποδοτική και βιώσιμη η επένδυση;” και “Θα επωφεληθώ επιχειρηματικά εάν αφιερώσω χρόνο και χρήμα για την υλοποίηση της; ”

Συντάκτης: Βλάχος Απόστολος

*Consultant Management Consulting Dpt στη ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως

City ΕΞΟΔΟΣ

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
clear sky
28.8 ° C
31 °
25.4 °
44 %
0.9kmh
0 %
Πε
39 °
Πα
38 °
Σα
36 °
Κυ
34 °
Δε
28 °