Ξεκινά η Διαβούλευση για τη Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά

Ξεκινά η Διαβούλευση για τη Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της μελέτης «Οικονομικής Βιωσιμότητας Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Πλάνου Δράσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά (ΜΠΠΜ)».
Η εν λόγω μελέτη παρουσιάζει μια σειρά προτάσεων αναφορικά µε τις δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στο ΜΠΠΜ και να συνεισφέρουν στη βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου και εντός του πλαισίου του οράματος, των αξιών και των κατευθύνσεων των φορέων χάραξης πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η ποιότητα των υπηρεσιών του στους δημότες.
Ως εκ τούτου, προβλέπει σενάρια οικονομικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος τα οποία θα εξεταστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τις παρατηρήσεις που θα υποβληθούν στη διάρκεια της διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των προβλέψεων του σχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00. Κάθε ενδιαφερόμενος/νη μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου της μελέτης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση https://pavlosmelas.gr/mppm_meleti_viosimotitas_sep2020/  και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά. 
Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται: 
Α) ταχυδρομικά στη δ/νση: Δήμος Παύλου Μελά, Καραολή & Δημητρίου 1, 56430 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη,
Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ssotirelis@pavlosmelas.gr  και asteriou@pavlosmelas.gr , 
Γ) ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου Δήμου Παύλου Μελά,  Καραολή & Δημητρίου 12 με Ν. Πλαστήρα, 564 30 Σταυρούπολη,
Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με 
τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, στα τηλέφωνα:
2313302877 – Μάριος Αστερίου
2313302827 – Στέλιος Σωτηρέλης
 
 
Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Πλάνου Δράσης του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά
 
➢ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας της δημόσιας αναπτυξιακής επένδυσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά συντάχθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω αποτίμηση και εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού της εν λόγω επένδυσης και εφόσον προβλέπονταν ήδη από τη Σύμβαση παραχώρησης. Συνιστά ένα κείμενο με το οποίο αποτιμώνται ως προς τα οικονομικά τους αποτελέσματα συγκεκριμένα σενάρια μίξεων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων. Απώτερος σκοπός είναι η διαβούλευση και η εξέταση  των σεναρίων που προτείνονται μέσω αυτής της μελέτης από τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων με ορίζοντα την ολική ή μερική επιλογή και υιοθέτησή τους. 
Τονίζεται ότι το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά αποτελεί σημαντικό δημόσιο αγαθό! Η αξιοποίησή του έχει βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για την τοπική κοινωνία του δήμου Παύλου Μελά, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση να λάβουν υπόψη τους, ότι η διατήρηση στο διηνεκές της ποιότητας των δημόσιων αγαθών που παράγονται σε τοπικό επίπεδο αποτελεί µια ιδιαίτερα παραµεληµένη παράμετρο στο επίπεδο του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων. Η μελέτη της Οικονομικής Βιωσιμότητας Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Πλάνου του ΜΠΠΜ, συντάσσεται µε ένα ολοκληρωμένο σκεπτικό περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας και στοχεύει πρώτιστα στην προστασία και διατήρηση της αξίας του αγαθού που προκύπτει από αυτή τη δημόσια επένδυση.
 
➢ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Η Μελέτη περιλαμβάνει εισαγωγικό σημείωμα (7-12), επιτελική σύνοψη (13-14), επτά κεφάλαια (15-124) με σημαντικότερη αναφορά την ομαδοποίηση των προτάσεων σε τρία σενάρια, βιβλιογραφία-πηγές (125-128), δύο παραρτήματα (129-149) με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που διαμορφώνουν το κατευθυντήριο πλαίσιο για την επιλογή χρήσεων και δραστηριοτήτων στο πρώτο παράρτημα και έναν καταιγισμό ιδεών στο δεύτερο. Τα παραπάνω συνοδεύονται από χρήσιμους πίνακες, σχήματα-διαγράμματα, και εικόνες. 
Συνολικά, η μελέτη διαρθρώνεται στα παρακάτω κεφάλαια:
1. το όραμα του Δήμου για το ΜΠΠΜ, 
2. ανάλυση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος της επένδυσης (μακροοικονομικοί παράγοντες, σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης, άλλοι κοινωνικοπολιτικοί συντελεστές) προκειμένου καταληκτικά να συντεθεί η ανάλυση του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος (PEST – Political, Economic, Social & Technological Analysis), 
3. ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) που εξετάζει και αξιολογεί τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές της δημόσιας επένδυσης,  
4. ανάλυση, σύνθεση και ομαδοποίηση των εν δυνάμει χρήσεων – δραστηριοτήτων σε τρία βασικά σενάρια λειτουργίας του ΜΠΠΜ,
5. τεχνοοικονομική ανάλυση και οικονομική αποτίμηση των τριών σεναρίων,  
6. σύστημα αξιολόγησης των σεναρίων ανάπτυξης και αξιολόγησή τους σε χρηματοοικονομικό και στρατηγικό επίπεδο µε βάση συγκριτικούς πίνακες,
7.  χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και εν δυνάμει πόροι που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο Δήμος Παύλου Μελά για την υλοποίηση του δημόσιου αναπτυξιακού επενδυτικού σχεδίου του ΜΠΠΜ.
Σε ότι αφορά τα σενάρια: 
Το Σενάριο 1 θεωρείται σενάριο «βάσης», εφόσον περιλαμβάνει τις επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί καθώς και ένα σύνολο λειτουργιών που μπορούν να φιλοξενηθούν μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτών. 
Τα άλλα δύο, Σενάριο 2 & Σενάριο 3, αποτελούν «επέκταση» (πρόσθετες επενδύσεις και λειτουργίες) του σεναρίου βάσης και διαφέρουν μεταξύ τους σε μια σειρά προτεινόμενων δραστηριοτήτων και συνεπώς και στα οικονομικά μεγέθη εξόδων – εσόδων. Τα τρία σενάρια διαμορφώνονται μέσα από μια σειρά παραδοχών, οι οποίες αφορούν τα είδη των δραστηριοτήτων, τα πιθανά έσοδα, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα πιθανά έξοδα και τις αναγκαίες επενδύσεις.
 
➢ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τη Μελέτη βιωσιμότητας του ΜΠΠΜ συνέταξε ομάδα έργου αποτελούμενη από τα στελέχη του Δήμου Αλεξάνδρα Ασλάνη, Παρασκευή Κούρτη, Μαρία Σωτηράκογλου, Αικατερίνη Τσιαμούδη και υπεύθυνο έργου τον Μάριο Αστερίου.
Για την υποβοήθηση της παραπάνω ομάδας στελεχών του Δήμου Παύλου Μελά, συστήθηκε από το ΑΠΘ συμβουλευτική ομάδα με επικεφαλής τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη και μέλη τους Ιωάννη Αναστασιάδη, Γεώργιο Καλέμο και Θεμιστοκλή Τζίμα ενώ στη σχεδόν διετή πορεία ολοκλήρωσης της μελέτης , η ομάδα έργου υποστηρίχθηκε επίσης από την ΜΑΘ ΑΕΕ ΟΤΑ και συγκεκριμένα από τους Σταύρο Μαντζανάκη, Ελευθέριο Τριανταφυλλίδη, Χριστίνα Λαγκάνη, Βασίλη Βουλκόπουλο.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης είχε καθόλη τη διαδικασία εκπόνησης, τη γενική εποπτεία της προόδου της Μελέτης.
 

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως