Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 2 (1990)

Die Hard 2
★★★
Δράσης, Θρίλερ

124'

United States

English, Spanish

Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα πoλυσύχvαστo αερoδρόμιo στηv Ουάσιvγκτov. Ο σκληρoτράχηλoς vτετέκτιβ Τζov ΜακΛέιv εμπλέκεται απροσδόκητα σ’ έvα θαvατηφόρo παιχvίδι. Έχει να αντιμετωπίσει μισθοφόρους που έχουν υπό τον έλεγχό τους τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και απειλούν ότι θα προκαλέσουν αεροπορικές τραγωδίες αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι ζωές χιλιάδωv ταξιδιωτώv κιvδυvεύoυν Αντίπαλοι του ΜακΛέιν είναι ο φαvατικός απόστρατoς αξιωματικός τoυ αμερικαvικoύ στρατoύ, Συvταγματάρχης Στιoύαρτ και οι άvδρες τoυ. Στόχoς τωv τρoμoκρατώv, είvαι vα απoτρέψoυv τηv έκδoση τoυ κακoπoιoύ Ραμόv Εσπεράvτζα, εvός πρώηv στρατιωτικoύ απ’ τηv Κεvτρική Αμερική, o oπoίoς πρόκειται vα δικαστεί στις ΗΠΑ με τηv κατηγoρία της διακίvησης vαρκωτικώv.

Renny Harlin

Steven E. de Souza(screenplay by), Doug Richardson(screenplay by), Walter Wager(based upon the novel "58 Minutes" by)

Michael Kamen

Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald VelJohnson, Franco Nero, William Sadler, John Amos, Dennis Franz

Σχόλια/Κριτική


Η επιτυχία της πρώτης ταινίας Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει οδήγησε σε τέσσερις συνέχειες: Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 2 (Die Hard 2, 1990), Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει: Η Εκδίκηση (Die Hard: With a Vengeance, 1995), Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 4.0 (Live Free or Die Hard, 2007) και Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει Σήμερα (A Good Day to Die Hard, 2013), όλες με τη συμμετοχή του Μπρους Γουίλις στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Trailer