{ Τελευταία νέα }

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης αναζητά χειριστή μηχανημάτων έργων για άμεση πρόσληψη


Κατηγορίες: Αγγελίες εργασίας - πρόσληψη προσωπικού

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης αναζητά χειριστή μηχανημάτων έργων για άμεση πρόσληψηΟ Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης αναζητά χειριστή μηχανημάτων έργων για άμεση πρόσληψη

Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ύστερα από την υπ? αριθ. 70/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επιθυμεί να προσλάβει έναν (1) Χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ (φορτωτή - εκσκαφέα), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (Κώδικας Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων), να είναι υγιείς και αρτιμελείς, να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να έχουν τα κάτωθι κύρια τυπικά προσόντα :
α)    Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και Τάξης  τουλάχιστον Γ΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) Ομάδας Α΄ 1ης ειδικότητας του π.δ. 113/12 για τα Μ.Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθ. Οικ. 1032/166/φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις.
β)     Ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
    Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ)     Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).
 
Για περισσότερες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Γραφείο ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου, στα τηλέφωνα : 2313 313 686 και 2313 313 687. 
 

:

Για να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη
Ακολούθησε μας στο Facebook

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ