17.8 C
Thessaloniki
18.9 C
Athens

Οι αλλαγές στη φορολογία για το 2020 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

* Γράφει ο Πρεβεζιάνος Γιώργος

Ακολουθούν οι αλλάγες στη Φορολογία για το διαχειριστικό έτος 2020 που αφορούν τόσο τα Φυσικά όσο και τα Νομικά πρόσωπα.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 22% 2200 20000 3100
10000 28% 2800 30000 5900
10000 36% 3600 40000 9500
Υπερβάλλον 44%      
 • Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από 01/01/2020 για μισθωτούς/συνταξιούχους και επιχειρηματική δραστηριότητα

    Τα ανωτέρω ποσά φόρου μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων

 • Υποχρέωση διενέργειας δαπανών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για εισόδημα από μισθούς – συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία (ενοίκια) από 01/01/2020
  • 30% του πραγματικού εισοδήματος (δαπάνες που εξαιρούνται είναι τα ενοίκια, τα τέλη κυκλοφορίας, η αγορά οχημάτων-σκαφών-αεροπλάνων)
  • Ανώτατο όριο δαπανών 20.000,00€
  • Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το απαιτούμενο ποσό δαπανών τότε επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 22% επι της διαφοράς
 • Εξαιρέσεις από το παραπάνω 
  • Φορολογούμενοι > 70 ετών
  • Ανάπηροι > 80%
  • Κάτοικοι εξωτερικού που κάνουν δήλωση στην Ελλάδα
  • Φαντάροι
  • Κάτοικοι χωριών < 500 
  • Κάτοικοι νησιών < 3100
  • Ανήλικοι που κάνουν δήλωση
  • Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που δουλεύουν στο εξωτερικό
 • Αλλαγές στην παροχή σε είδος
  • Αποσαφήνιση ότι αφορά το τμήμα που υπερβαίνει τα 300€ ετησίως
  • Προοδευτική κλίμακα που μειώνεται βάσει παλαιότητας

 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Λιανική Τιμή Πώλησης οχήματος, προ Φόρων (ΛΤΠΦ) Ποσοστό επί της Λιανικής Τιμής Πώλησης προ Φόρων (ΛΤΠΦ) Μείωση της αξίας βάσει παλαιότητας
0-2 έτη 3-5 έτη 6-9 έτη άνω τα 10 έτη
0,00-14.000,00 4% 0% 10% 25% 50%
από 14.001,00 έως 17.000,00 20%
από 17.001,00 έως 20.000,00 33%
από 20.001,00 έως 25.000,00 35%
από 25.001,00 έως 30.000,00 37%
από 30.001,00 και πλέον 20%

 

 • Δεν θεωρούνται παροχή σε είδος
  • Η παραχώρηση οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς εφόσον η ΛΤΠΦ < 17.000,00€
  • Η παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2 με ΛΤΠΦ < 40.000,00€
  • Η αποζημίωση προς εργαζόμενο για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών
 • Παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου, ανεξάρτητα αν έχει συναφθεί ή όχι έγγραφη συμφωνία, θεωρείται το ποσό της διαφοράς ανάμεσα στους τόκους που καταβάλει ο λήπτης και στους τόκους που θα κατέβαλε αν το επιτόκιο υπολογισμού ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς
 • Χρόνος φορολόγησης ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που αφορούν. Ισχύς από 12/12/2019
 • Δυνατότητα μείωσης φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων αν ο φορολογούμενος διενεργήσει δαπάνες για λήψη υπηρεσιών σχετικών με την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
  • Ισχύει για δαπάνες που διενεργούνται από 01/01/2020 – 31/12/2022
  • Δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων
  • Μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος φυσικού προσώπου μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000,00€.
  • Να υπάρχουν παραστατικά του Ν.4308/2014
  • Εξόφληση με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
 • Μείωση του συντελεστή φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%. Ισχύς από 01/01/2020
 • Παράταση στην αναστολή του φόρου υπεραξίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας έως 31/12/2022
 • Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για κάθε κατηγορία ΑμεΑ με αναπηρία άνω του 80% από 01/01/2020
 • Μείωση του φόρου λόγω δωρεών. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 20% (από 10% που ίσχυε) επί του ποσού της δωρεάς χρηματικού ποσού σε φορείς με έδρα την Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι το ποσό των δωρεών υπερβαίνει τα 100€. Ισχύς από 01/01/2020
 • Εξαίρεση των αυτοκινήτων πολυτέκνων από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης (4 τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Εκπίπτουν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υπο την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Ισχύς από 01/01/2020
 • Εκπίπτουν οι δωρεές σε χρήμα και σε είδος προς το ελληνικό δημόσιο και ΟΤΑ. Ισχύς από 01/01/2020
 • Εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%
  • Δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών μέσων μεταφοράς
  • Δαπάνες μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων εως 50 gr CO2 και μέγιστη ΛΤΠΦ 40.000,00€
  • Δαπάνες απόσβεσης  εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων εως 50 gr CO2 και μέγιστη ΛΤΠΦ 40.000,00€
  • Δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
 • Δεν εκπίπτουν δαπάνες ενοικίων εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού. Ισχύς από 01/01/2020
 • Νέοι συντελεστές απόσβεσης σε μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
 • Διαγραφή απαιτήσεων το συνολικό ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300€ ανά αντισυμβαλλόμενο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής τους. Ισχύς από 01/01/2020
  • Προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν το 5% του συνόλου των απαιτήσεων της επιχείρησης
  • Να έχει συμπληρωθεί 12μηνο από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες
  • Οι οφειλέτες να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής
 • Διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού διαγράφονται και για φορολογικούς σκοπούς και εκπίπτουν. Ισχύς από 01/01/2020
 • Ωφέλεια που προκύπτει από παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι δωρεά

Συντάκτης : Πρεβεζιάνος Γιώργος 

*Yπεύθυνος Τομέα Ελεγκτικής & Φορολογικού Σχεδιασμού για τη ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και  παγκοσμίως


 

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
clear sky
17.9 ° C
19.4 °
15 °
67 %
2.6kmh
0 %
Πα
25 °
Σα
20 °
Κυ
25 °
Δε
27 °
Τρ
28 °