Όροι διαγωνισμού «Πόσο σινεφίλ είσαι»

Όροι διαγωνισμού «Πόσο σινεφίλ είσαι»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Η cityportal ltd (στο εξής θα αποκαλείται διοργανώτρια εταιρία) διοργανώνει ηλεκτρονικά στο Διαδίκτυο (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Πόσο σινεφίλ είσαι». 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 (και ώρα 23:59:59). Οι νικητές του διαγωνισμού  θα ανακηρυχτούν με κλήρωση μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ αυτών που βρήκαν τις περισσότερες ταινίες. Τα ονόματα τους θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 στις 12.00 στις ιστοσελίδες www.cityportal.gr, στη σελίδα Facebook του cityportal.gr και σε όποιο άλλο μέσο χρησιμοποιηθεί για την κοινοποίηση των ονομάτων των νικητών.
 
ΤA ΔΩΡA ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει όσες συμμετοχές θέλει αλλά μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής (ως επικρατέστερη θα γίνει δεχθεί αυτή που θα έχεις τις περισσότερες σωστές ταινίες). Η διοργανώτρια εταιρία θέτει προς διάθεση 40 ατομικά εισιτήρια ελευθέρας εισόδου στον κινηματογράφο Κολοσαίον που ισχύον έως 31 Μαίου 2016. Οι νικητές θα μπορούν να επιλέξουν τη μέρα και τη ταινία που θέλουν να παρακολουθήσουν.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης,  ενήλικοι άνω των 18 ετών που θα στείλουν email στο admin@cityportal.gr. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρία και στις εταιρείες cityportal LTD «Istopolis», κινηματογράφο Κολοσαίον καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω εργαζομένων α΄ ή β΄ βαθμού, και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρίας καθώς και των υπόλοιπων προαναφερόμενων εταιριών
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να στείλουν email στο admin@cityportal.gr με τους τίτλους των ταινιών που αναγνωρίζουν στο video που ετοιμάστηκε ειδικά για τον διαγωνισμό. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού, έχουν ονοματεπώνυμο, πόλη, ημερομηνία γέννησης, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας και πληρούν τους όρους τους διαγωνισμού. Εδώ μπορείτε να δείτε το video
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ
Ο νικητής θα ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του δώρου εκτός απο την ανακοίνωση και με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά την συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Κατά την επικοινωνία θα ζητείται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, στοιχεία ταυτότητας κ.λ.π.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας. Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται.
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ή ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που εδήλωσε είναι ψευδές (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη. (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Oι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.cityportal.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων. Οι διαγωνιζόμενοι για ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνήσουν στέλνοντας e-mail στο admin@cityportal.gr. Τυχόν τροποποιήσεις στους όρους τους διαγωνισμού είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ
Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση. Διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παρόντες όροι, προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στο www.cityportal.gr. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου, ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται αν οποιαδήποτε βλάβη που προκύψει στο www.cityportal.gr έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού. Μετά την εκπνοή του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρίας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήπoτε έντυπό της, ηλεκτρονικό μέσο και στα Social media καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. O νικητής και οι επιλαχόντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση των Νικητών η τών επιλαχόντων να περιληφθεί το όνομά τους ή η φωτογραφία τους σε καταχωρήσεις, να αναρτηθεί στο INTERNET, άρνηση να συμμετάσχουν σε τυχόν σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, νομιμοποιεί την διοργανώτρια εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η διοργανώτρια εταιρία δηλώνει ότι τηρεί αρχείο και πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει. Για τους ανωτέρω σκοπούς ο διαγωνιζόμενος συγκατατίθεται ρητά και συναινεί στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και στην παραχώρηση, διαβίβαση και επεξεργασία των ως άνω προσωπικών στοιχείων του σε τρίτους που θα προβούν στην ενημέρωσή του για λογαριασμό της εταιρείας. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες μέσω της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων, αποδέχονται ρητά και παρέχουν επίσης τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους από την εταιρεία καθώς και για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω e-mail από την εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία έχουν υποβάλει κατά τη δήλωση συμμετοχής τους. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να δηλώσουν οποιαδήποτε στιγμή εγγράφως ότι δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με την διοργανώτρια εταιρία με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, admin@cityportal.gr με την οποία θα δηλώνουν «Επιθυμώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου που τηρεί η εταιρεία σας καθώς και από το αρχείο οποιουδήποτε τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό σας». Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων θα εξαιρείται από τη λίστα των συμμετεχόντων για την κλήρωση.
 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό «Πόσο σινεφίλ είσαι » προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας και των συνεργαζόμενων εταιριών cityportal LTD, «Istopolis», κινηματογράφο Κολοσαίον
 
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της διοργανώτριας εταιρίας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως