{ Τελευταία νέα }

«Όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στα Βασιλικά» είπε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης


Κατηγορίες: Τελευταία νέα

«Όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στα Βασιλικά» είπε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης«Όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στα Βασιλικά» είπε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης

Ομόφωνη ήταν απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης κατά της αναστολής λειτουργίας με συγχώνευση ή κατάργηση του υποκαταστήματος των ΕΛ.ΤΑ. στα Βασιλικά, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 15ης Ιανουαρίου 2020. Στη σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων απαιτεί την άμεση αναστολή των διαδικασιών συγχώνευσης ή κατάργησης του καταστήματος των ΕΛΤΑ Βασιλικών, καθώς η συγχώνευση – κατάργηση του Ταχυδρομικού Γραφείου στα Βασιλικά θα επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.
Μάλιστα στην απόφαση, σημειώνεται χαρακτηριστικά, πως το συγκεκριμένο Ταχυδρομικό Γραφείο εξυπηρετεί σήμερα όλο τον πρώην Δήμο Βασιλικών πλην της Αγίας Παρασκευής, την Κοινότητα Γαλαρινού και τους δυο οικισμούς της Αγίας Αναστασίας. Όλη αυτή η περιοχή θα υποστεί την παντελή έλλειψη ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται δε πως η παροχή των εν γένει ταχυδρομικών υπηρεσιών διεξαγόταν πλημμελώς και ελλιπώς από το συγκεκριμένο κατάστημα των ΕΛΤΑ, αφού ακόμη και στις περιοχές εντός του αστικού ιστού οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις εξυπηρετούνταν με θυρίδες και όχι με αστική διανομή, παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες αιτήσεις – οχλήσεις προς τα ΕΛΤΑ για την αποκατάσταση της αστικής διανομής και την ενίσχυση του καταστήματος στα Βασιλικά με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή ικανή να ανταποκριθεί στον όγκο των συναλλαγών.
H ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ακολουθεί. 
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ αριθμ. 2/15-01-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.
 
Αριθμ. Απόφ. 3/2020         ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης-συγχώνευσης του καταστήματος των ΕΛΤΑ στα Βασιλικά.
 
Στον Τρίλοφο και στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου σήμερα την 15η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 919/10-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α?/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α?/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος
    
1
Τιτέλης Κωνσταντινος Πρόεδρος
1
Πράτανος Απόστολος Αντιπρόεδρος
2
Γραικός Κωνσταντίνος Γραμματέας
2
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ΔΣ
3
Αγοραστούδη Ευγενία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος
3
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ΔΣ
4
Αποστόλου Στυλιανό αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος
4
Κούτρη Ευαγγελία (Λίτσα) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ΔΣ
5
Βλαχομήτρος Δημήτριος
5
Φάσσας Χρήστος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ΔΣ
6
Βογιατζής Δημήτριος
7
Γαντάς Σπυρίδων
8
Γκιζάρης Στέργιος
9
Γκοστίλης Βασίλειος 
10
Ζελιλίδης Δαμιανός
11
Ιωσηφίδης Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος
12
Καρκατζίνος Νικόλαος
13
Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο
14
Λαγός Νικόλαος
15
Λιάντας Δημήτριος
16
Μαλικάς Ευριπίδης (Δάκης)
17
Μουστάκας Βασίλειος 
18
Μπίκος Νικόλαος
19
Μωραϊτης Αργύριος (Λάκης)
20
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)
21
Πονερίδης Παναγιώτης
22
Σαμαράς Σωκράτης
23
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
24
Τσιφτελίδου Άννα αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος
25
Τσολάκης Απόστολος
26
Φωτιάδης Σάββας
27
Χατζηδημητρίου Φανή
28
Χίνη Δήμητρα αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος
 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέμα σαν κατεπείγον από το δημοτικό συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι? αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί με την με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του ότι το θέμα αυτό είναι κατεπείγον 
 
 
Ύστερα από αυτό o Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης-συγχώνευσης του καταστήματος των ΕΛΤΑ στα Βασιλικά»  καθώς στις 15/01/2020 η Κονότητα Βασιλικών μας κοινοποίησε την υπ΄αριθμ. 1/2020 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του ΕΛΤΑ Βασιλικών και υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη αντίδρασης του Δήμου. 
 
 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ομόφωνα
 
 
Κρίνει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον.
 
 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη την αριθ. 1/2020 απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας Βασιλικών η οποία έχει ως εξής:
 
«……….Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, όπως άλλωστε προβλέπεται, με την παράκληση να προωθηθεί συνημμένη στην απόφασή του στους εμπλεκόμενους φορείς.
 
Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στους Βουλευτές Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
 
Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΤΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε
 
Κάλεσμα όλων των κοινοτήτων νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που εξυπηρετούνται από το ΕΛΤΑ Βασιλικών να λάβουν αποφάσεις δείχνοντας τη συμπαράστασή τους στις προσπάθειές μας για τη συνέχιση της λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας στα Βασιλικά.
 
Την ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο και την ενεργοποίησή τους για τις εξελίξεις επί του θέματος.»
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Κοινότητας Βασιλικών κ. Καρακώττα Αστέριο ο οποίος είπε ότι πληροφορήθηκαν ότι πολύ σύντομα πρόκειται να καταργηθεί-συγχωνευθεί  η λειτουργία του των ΕΛΤΑ στα Βασιλικά και επειδή οι κάτοικοι βιώνουν καθημερινά  υποβάθμιση των υπηρεσιών που τους παρέχονται σε γενικότερο επίπεδο  το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ενέργειας τους βρίσκει απολύτως αντίθετους για τους λόγους που αναφέρονται και στην απόφαση που πήρε το Δ.Σ. της Κοινότητας και παρέστησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει κοινωνικός χαρακτήρας στη λειτουργία των ΕΛΤΑ, πραγματοποιούνται πληρωμές συντάξεων, γίνονται πληρωμές στους παρόχους ενέργειας κ.λ.π. Πρόκειται για ένα απαραίτητο και βιώσιμο κατάστημα ενώ γίνονται και διανομές στα απομακρυσμένα χωριά. Πρόκειται για παροχή δημόσιας κοινωφελούς υπηρεσίας που εξυπηρετεί τα Βασιλικά, το Λιβάδι, τον οικισμό Αγ. Αναστασίας, του Αγ.Αντωνίου, του Μονοπηγάδου, της Λακκιάς, της Σουρωτής της Αγ.Παρασκευής και του Γαλαρινού (Χαλκιδικής).
Το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι έγινε γνωστό ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ προτίθεται να κλείσει-συγχωνεύσει κάποια καταστήματα μεταξύ των οποίων και των Βασιλικών. Το τοπικό συμβούλιο αντέδρασε άμεσα σ?αυτό το ενδεχόμενο συνεδρίασε έκτακτα και πήρε την ανωτέρω απόφαση. Ήδη απεστάλη επιστολή από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ προς πάσα κατεύθυνση ενώ θα συζητηθεί το θέμα στην επερχόμενη συνεδρίαση της. Πρέπει να αποφασίσει το σώμα του συμβουλίου προς την κατεύθυνση της αντίθεσης στην απόφαση του κλεισίματος καθώς είναι μία απόφαση εις βάρος της κοινωνίας αφού η λειτουργία των ΕΛΤΑ αποτελεί τοπική υπόθεση και η κατάργηση του γραφείου θα συμβάλλει στην υποβάθμιση της περιοχής και στην κατάργηση της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση που δόθηκε από την ειδική σύμβουλο του Δημάρχου κ. Ευη Λάππα στις 15/1/2020 και κάλεσε τους επικεφαλείς των παρατάξεων να λάβουν το λόγο.
Το λόγο έλαβε η Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα, επικεφαλής της παράταξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»,  η οποία έδωσε συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στο συμβούλιο Βασιλικών για την άμεση αντίδραση πριν εκδοθεί η σχετική  απόφαση κατάργησης. Οι κάτοικοι θα στερηθούν μία υπηρεσία κοινής ωφέλειας, ένα ποιοτικό αγαθό που απολαμβάνουν ενώ υποβαθμίζεται και η έννοια της αποκέντρωσης και της ανάπτυξης των οικισμών μέσω των λειτουργούντων δομών. Δεν υπήρξε καμία διαδικασία διαβούλευσης ενώ τα κριτήρια για το ποια καταστήματα θα κλείσουν δεν είναι γνωστά.
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. Φάσσας Χρήστος, επικεφαλής της παράταξης  «ο δήμος μας ΑΥΡΙΟ» ο οποίος τόνισε ότι το θέμα είναι σοβαρό και δεν προσφέρεται για μικροπολιτικές σκοπιμότητας και πολιτικές εκμεταλλεύσεις. Η απόφαση πρέπει να βρίσκεται στην κατεύθυνση της απαίτησης και όχι της αίτησης και να γίνουν σαφή τα επιχειρήματα και οι λόγοι της αντίθεσης στα πλαίσια της κατεύθυνσης του Προέδρου και του τοπικού συμβουλίου. Τα Βασιλικά δεν αποτελούν ένα χωριό αλλά ένας οικισμός , έδρα πρώην Δήμου και η αποχώρηση υπηρεσιών δεν συμβάλλει την ισόρροπη ανάπτυξη.
Ο Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης,  επικεφαλής της παράταξης  «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΡΜΗΣ», είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΕΛΤΑ είναι ανώνυμη εταιρεία  και λειτουργούν με τη λογική κόστους-οφέλους και κατά συνέπεια στο κλείσιμο των καταστημάτων αδιαφορώντας για τις συνέπειες στους κατοίκους. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχονται σε όλους. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλίσει αυτό το δικαίωμα.
Τέλος ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος Δημήτριος, επικεφαλής της παράταξης  «ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» τόνισε ότι υπάρχει μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα στα Βασιλικά καθώς υπηρεσίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Οι κάτοικοι έχουν αγωνιστικό πνεύμα , πρέπει να υπάρξει ταξικός αγώνας καθώς πρόκειται για ανθρώπους του μόχθου στην πλειοψηφία τους. Δηλώνει παρών στους αγώνες που πρέπει να ενεργήσουν όλοι ομαδικά και συντεταγμένα. Οι αιτίες που κλείνουν ΤΑ ΕΛΤΑ είναι αποτέλεσμα της νεοσυντηρητικής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής της ΝΔ, οι οποίες στο όνομα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιακής τεχνολογίας κλείνουν υπηρεσίες ,απολύουν εργαζόμενους βάζουν σε περιπέτειες τους κατοίκους υποβαθμίζουν τη περιοχή. Η πρόταση είναι Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με μείωση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων ,καλύτεροι μισθοί, μόνιμοι υπάλληλοι ,δημόσιες υπηρεσίες. Μαζικός αγώνας, λαϊκή συνέλευση στα Βασιλικά και εκλογή επιτροπής αγώνα για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα. 
 
 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και της ειδική σύμβουλου του Δημάρχου, την απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας Βασιλικών καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 
 
                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα
 
Εγκρίνει την με αριθμό 1/15.01.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών περί την μη κατάργησης του καταστήματος ΕΛΤΑ Βασιλικών 
 
 Απαιτεί και διεκδικεί την άμεση αναστολή των διαδικασιών συγχώνευσης – κατάργησης του καταστήματος ΕΛΤΑ  Βασιλικών από τα ΕΛΤΑ και την ακύρωση των τυχόν ληφθεισών από τους εμπλεκόμενους φορείς εγκρίσεων ή αποφάσεων περί κατάργησης ή συγχώνευσης του καταστήματος ΕΛΤΑ Βασιλικών, που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν αγνοώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού μας Συμβουλίου,  καθώς η συγχώνευση – κατάργηση του Ταχυδρομικού Γραφείου στα Βασιλικά θα επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία της  τοπικής κοινωνίας, γι αυτό και αποτελεί μια σοβαρή τοπική υπόθεση με ιδιαίτερες επιπτώσεις στο Δήμο μας, αφού το συγκεκριμένο Ταχυδρομικό Γραφείο εξυπηρετεί σήμερα όλο τον πρώην Δήμο Βασιλικών πλην της Αγίας Παρασκευής, την Κοινότητα Γαλαρινού και τους δυο οικισμούς της Αγίας Αναστασίας. Όλη αυτή η περιοχή θα υποστεί την παντελή έλλειψη ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ήδη η παροχή  των εν γένει ταχυδρομικών υπηρεσιών διεξαγόταν πλημμελώς και ελλιπώς από το συγκεκριμένο κατάστημα των  ΕΛΤΑ, αφού ακόμη και στις περιοχές εντός του αστικού ιστού οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις εξυπηρετούνταν με θυρίδες και όχι με αστική διανομή, παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες αιτήσεις – οχλήσεις μας προς τα ΕΛΤΑ για την αποκατάσταση της αστικής διανομής και την ενίσχυση του καταστήματος στα Βασιλικά με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή ικανή να ανταποκριθεί στον όγκο των συναλλαγών. 
 
Αρνείται  τη συγχώνευση – κατάργηση του καταστήματος ΕΛΤΑ  Βασιλικών από τα ΕΛΤΑ για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και την σχετική με αριθμό 1/15.01.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών
 
Απαιτεί και διεκδικεί από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ την άμεση ενίσχυση του Καταστήματος ΕΛΤΑ Βασιλικών με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή για το οποίο τεκμηριώνεται ήδη στην παρούσα η αναγκαιότητα λειτουργίας του και ενίσχυσής του, ώστε να παρέχει με επάρκεια τις υπηρεσίες του στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών και στην ευρύτερη περιοχή που εξυπηρετεί.
 
Η παρούσα απόφαση να σταλεί με διαβιβαστική επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο, στη Διοίκηση (Κεντρική και Περιφερειακή) των ΕΛΤΑ και στους Βουλευτές της Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης  και να ορίζει (η επιστολή) το εύλογο χρονικό διάστημα (δεκαπέντε ημερών) από της κοινοποιήσεως της απόφασης στους αρμοδίους μέσα στο οποίο θα καλούνται να απαντήσουν επί των απαιτήσεων του Δήμου.  
 
6.   Σε περίπτωση που δεν ληφθούν οι απαντήσεις ή αν οι απαντήσεις δεν ικανοποιούν τα αιτήματα του Δήμου καλεί τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Θέρμης σε δυναμικές και άμεσες κινητοποιήσεις και δραστικές επεμβάσεις ώστε με αγωνιστικότητα και επιμονή να αποτραπεί η κατάργηση του καταστήματος ΕΛΤΑ στα Βασιλικά
 
            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       
                                  O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
                     
 
    ΤΙΤΕΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


:

Για να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη
Ακολούθησε μας στο Facebook

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ