ÅíçìÝñùóç ôùí ðïëéôéêþí óõíôáêôþí êáé ôùí áíôáðïêñéôþí îÝíïõ Ôýðïõ áðü ôçí ôçí ôåëïýóá ÷ñÝç êõâåñíçôéêïý åêðñïóþðïõ, Áñéóôïôåëßá Ðåëþíç, ôçí ÄåõôÝñá 22 Ìáñôßïõ 2021. (EUROKINISSI / ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Πελώνη: Εντός του 2021 η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ αν το επιτρέψει ο κορωνοϊός