17.8 C
Thessaloniki
18.9 C
Athens

Ποιες είναι οι άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι;

* Γράφει η Κατσούλη Ανδριάνα

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους. Υπάρχουν επίσης και ειδικές άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι ανάλογα με την κάλυψη λοιπών αναγκών τους.

Άδεια αναψυχής

Είναι σε όλους γνωστό ότι η άδεια αναψυχής που χορηγείται στους μισθωτούς κάθε χρόνο, αποβλέπει στην ανάπαυση και στην ανάκτηση δυνάμεων. Ως άδεια αναψυχής ορίζεται η παροχή στον εργαζόμενο ελεύθερου χρόνου με διατήρηση της αξίωσης των αποδοχών του , με σκοπό την ξεκούραση και την διατήρηση υψηλού επιπέδου υγείας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την κάλυψη επιμέρους αναγκών;

Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες αναγκάζουν έναν εργαζόμενο μέσα στο έτος να απουσιάσει από τα καθήκοντά του. Λόγω αυτών των έκτακτων περιστάσεων, απαιτείται μεν η απουσία του μισθωτού από την εργασία του , αλλά δεν καλύπτεται η ανάγκη της ανάπαυσης ,κατά τον χρόνο της απουσίας του.

Ειδικές άδειες

Με σκοπό να προστατευθεί το δικαίωμα της αναψυχής,  έχουν προβλεφθεί από τον νόμο μια σειρά ειδικών αδειών, οι οποίες χορηγούνται στον εργαζόμενο για την κάλυψη των λοιπών αναγκών του. Συνεπώς αν ο χρόνος που επιβάλλεται να χορηγηθούν οι ειδικές άδειες συμπέσει με την κανονική άδεια, τότε αυτή διακόπτεται για να ληφθεί η ειδική άδεια και η κανονική παρατείνεται ισόχρονα.

Ποιες είναι οι ειδικές άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι  με ή χωρίς αποδοχές.

– Άδεια γάμου: Οι μισθωτοί που συνάπτουν γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό) δικαιούνται άδεια μιας πλήρους εβδομάδας με αποδοχές. Αν μετά τον πολιτικό γάμο ακολουθήσει και θρησκευτικός, δεν δικαιολογείται άλλη άδεια. Σε περίπτωση όμως που ακολουθήσει δεύτερος γάμος με άλλον σύντροφο δικαιούται εκ νέου άδεια γάμου.
– Άδεια γέννησης τέκνου: Ο πατέρας για κάθε παιδί που γεννιέται, δικαιούται άδεια δύο εργάσιμων ημερών με αποδοχές.
– Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς: Σε περίπτωση θανάτου συζύγου , τέκνων , γονέων και αδελφών , χορηγείται άδεια 2 ημερών με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται όχι μόνο στους εξ αίματος συγγενείς αλλά και στους εξ αγχιστείας , στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ειδική άδεια αν συμπέσει με κανονική άδεια , δεν χορηγείται ούτε και παρατείνεται η κανονική άδεια.
– Άδεια εκλογών: Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές, δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές σε μισθωτούς που ασκούν το δικαίωμά τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δίνεται άδεια με αποδοχές από 1 έως 3 ημέρες ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση που θα διανύσουν.
– Συνδικαλιστική άδεια: Τα εκλεγμένα μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους , δικαιούνται ετησίως ειδική συνδικαλιστική άδεια ,την διάρκεια της οποίας καθορίζει η θέση του εκπροσώπου και ο αριθμός των ψηφισάντων μελών που εκπροσωπούνται. Η συνδικαλιστική άδεια που χορηγείται στους προέδρους δευτεροβάθμιων οργανώσεων ( Ομοσπονδίες- Εργατικά κέντρα) είναι με αποδοχές, ενώ για τους προέδρους / αντιπροέδρους /γραμματείς των πρωτοβάθμιων οργανώσεων (σωματεία) είναι άδειες άνευ αποδοχών.
– Άδεια νοσηλείας παιδιού: Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι φυσικοί , θετοί ή ανάδοχοι γονείς. Η άδεια αυτή χορηγείται σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθενείας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του γονέα και μέχρι την συμπλήρωση των 18 ετών του τέκνου, χωρίς αποδοχές.
Η χορήγηση της άδειας νοσηλείας παιδιού, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος και με την προϋπόθεση ότι έχει εξαντληθεί η γονική άδεια ανατροφής
-Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών της οικογένειας: Οι μισθωτοί γενικά , δικαιούνται να λάβουν άδεια χωρίς αποδοχές , μέχρι 6 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος , σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων μελών της οικογένειας. Εξαρτώμενα μέλη είναι παιδιά (φυσικά ή υιοθετημένα) ηλικίας έως 16 ετών και άνω των 16 εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία , σύζυγοι , γονείς ή ανύπαντρα αδέρφια, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια αυτή είναι δυνατόν να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και να αυξάνεται σε 8 εργάσιμες ημέρες αν ο δικαιούχος έχει δύο παιδιά και σε 14 ημέρες αν έχει 3 παιδιά και πάνω.
– Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού: Δικαιούχος, είναι κάθε εργαζόμενος γονέας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.  Η διάρκεια της γονικής άδειας είναι μέχρι 4 εργάσιμες μέρες κάθε ημερολογιακού έτους για κάθε παιδί ηλικίας έως 16 ετών. Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο. Οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση της γονικής άδειας είτε σε μέρες είτε σε ορισμένες ώρες μέχρι να συμπληρωθεί το διάστημα των 4 εργάσιμων ημερών. Μόνο ο ένας από τους δύο εργαζόμενους γονείς μπορεί να απουσιάσει από την εργασία του κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης άδειας. Αν επιθυμούν την από κοινού χρήση, αποφασίζουν με ποιον τρόπο θα μοιραστεί το διάστημα των 4 συνολικά εργάσιμων ημερών που δικαιούνται. Η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου είναι με αποδοχές.
-Άδεια σε μισθωτούς μονογονεϊκών οικογενειών: Στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/άγαμη γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.
Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. Η εν λόγω άδεια δεν αφορά σε γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, αλλά είναι διαζευγμένος.

Πρόσθετες ειδικές άδειες που ένας μισθωτός μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν παραστεί ανάγκη είναι:

1. Άδεια για ανεύρεση άλλης εργασίας
2. Άδεια εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών
3. Άδεια λόγω AIDS
4. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει μεταμόσχευσης
5. Άδεια για το προσωπικό Δημοσίου – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ που εθελοντικά προσφέρει αίμα
6. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
7. Άδεια με αποδοχές κατά την ημέρα της ονομαστικής εορτής
8. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις μαθητών – σπουδαστών – φοιτητών
9. Άδεια ανήλικων μαθητών – σπουδαστών αναγνωρισμένων σχολών (Ν 1837/1989)
10. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
11. Άδεια χωρίς αποδοχές
12. Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ
13. Άδεια αναπήρων – ατόμων με ειδικές ανάγκες
14. Άδεια σε μέλη των Συμβουλίων Εργαζόμενων
16. Άδειες – διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς

Συντάκτρια: Κατσούλη Ανδριάνα

*Τομέας Μισθοδοσίας Αθήνας στη Φοβερά  Προστασία

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

 

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και  παγκοσμίως


 

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
clear sky
17.9 ° C
19.4 °
15 °
67 %
2.6kmh
0 %
Πα
25 °
Σα
20 °
Κυ
25 °
Δε
27 °
Τρ
28 °