Πρόγραμμα 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 5.000 άνεργους

* Γράφει η Στανίση Κωνσταντίνα

Τροποποίηση του Προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Δημοσιεύθηκε η Τροποποίηση του Προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:  

  • Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου
 • Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/10/2020
 • Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας
 • Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/11/2020 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως την 27/4/2021
 • Να έχουν καταβάλει για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή ρυθμίσει τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ, του Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), πριν την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης -επιχειρηματικού σχεδίου για υπαγωγή στο πρόγραμμα και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης
 • Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης
 • Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εφόσον πρόκειται για άνδρες δικαιούχους
 • Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 27/4/2021 και μετά ή να προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης

Τα σημαντικά σημεία που τροποποιήθηκαν είναι τα παρακάτω: 

 • Τουλάχιστον το 40% των θέσεων του προγράμματος θα αφορά σε άνεργες γυναίκες που επαναδραστηριοποιούνται μέσω της δημιουργίας νέας επιχείρησης
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/10/2020 αντί έως 6/8/2018
 • να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/11/2020 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως την 27/4/2021 αντί από 7/8/2018 έως 6/2/2019
Επιπλέον προστέθηκαν τα παρακάτω σημεία:
 • Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας της δικαιούχου στις περιπτώσεις:

α) μητέρας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,

β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω,

γ) δικαιούχου που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική παροχή αγαθών και υπηρεσιών, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (μη δραστηριοποίηση σε επαγγελματική εγκατάσταση εκτός οικίας, όπως προκύπτει από την έναρξη επιτηδεύματος στην ΔΟΥ)

 • Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη – διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας.
 • Δικαιούχοι άνεργοι που ανήκουν στις ομάδες: α) Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ) και β) θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνουν επιπλέον 60% μοριοδότηση επί του συνολικού αριθμού μορίων των ανωτέρω κριτηρίων.
 •  Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας μέσω της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, εφαρμογές) και των τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουν επιπλέον 40% μοριοδότηση επί του συνολικού αριθμού μορίων των ανωτέρω κριτηρίων.

Συντάκτης: Στανίση Κωνσταντίνα

Consultant, Management Consulting Department ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως