Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

Ανοιχτή προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) εξέδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά έγγραφα.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα με τα συνημμένα έγγραφα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας, Τ.Κ. 54 655, Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2313-319606 / 614, Fax: 2313-319752) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 12 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00?.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα συνημμένα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.
Η θητεία των επτά μελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά με τη διαδικασία την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, το ΠΣΕΚ αποτελείται από επτά μέλη. Τα τρία μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).
Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό χώρο και, κατά προτίμηση, θα πρέπει να είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες του ΠΣΕΚ, αποτελεί συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της περιφέρειας και της ΓΓΕΤ και για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.
Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
 
Προκύρηξη 
 
Η Τριμερής Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. (αα) του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/08-12-
2014) έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Την με αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2845/01-09-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. (αα) του Ν.
4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/08-12-2014).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/08-12-2014), “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
 και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. (ββ) αυτού.
5. Την άμεση ανάγκη ορισμού των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου
Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 4310/2014.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των επτά (7) μελών του
Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), σύμφωνα
με το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. (ββ) του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 / Α / 08-12-2014) «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελεί
συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της περιφέρειας και της ΓΓΕΤ και για την
υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.
Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ για την
ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, τη δημιουργία
περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων,
επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχημάτων
σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και
προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά
ερευνητικά έργα.
Προσόντα επιλογής των μελών του ΠΣΕΚ
Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελείται
από επτά (7) μέλη.
Τα τρία (3) μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων
ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αναγνωρισμένο κύρος
και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό
τομέα, σε θέματα ΕΤΑΚ.
Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς
και τον επιχειρηματικό χώρο και, κατά προτίμηση, θα πρέπει να είναι κάτοχοι, αθροιστικά,
διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Θητεία των μελών του ΠΣΕΚ
Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά
με την διαδικασία την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
Προθεσμία – Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα
συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει από τα
συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά έγγραφα.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα με τα συνημμένα έγγραφα θα
υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Βασιλίσσης
Όλγας, Τ.Κ. 54 655, Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2313-319606 / 614, Fax: 2313-319752) μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας
δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 12/10/2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15.00 μμ .
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα συνημμένα έγγραφα
μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου)..
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-
2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα
ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν
εξετάζεται και απορρίπτεται.
 

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως