Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Θεσσαλονίκη: Το πρόγραμμα επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ (29/5ου – 01/6ου – 2022)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

Κυριακή 29-05-2022:

19:30 μ.μ. Ὑποδοχή (Πλατεῖα ὄπισθεν Ἱ. Μ. Ν. Θ. Μεταμορφώσεως).

‣ Ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν συμβολήν τῶν ὁδῶν Κομνηνῶν καί Μετα-μορφώσεως, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστί-νου, τῶν Δημάρχων Καλαμαριᾶς καί Θερμαϊκοῦ κ.κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη καί Γεωργίου Τσαμασλῆ, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς πλη-ρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς.

19:45 μ.μ.

‣ Μικρά πομπή πρός τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Θείας Μεταμορφώ-σεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.

20:00 μ.μ. – 20:45 μ.μ. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Θ. Μεταμορφώσεως.

‣ Ἀποκαλυπτήρια εἰκονογραφίας, ἀφιερωμένης εἰς τήν ἔλευσιν τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.

‣ Ἐπίσημος Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Θείας Μετα-μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.

20:45 μ.μ. – 21:00 μ.μ. Δημαρχειακόν Μέγαρον Καλαμαριᾶς.

‣ Ἐπίσημος ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-μαίου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό Δημαρχειακόν Μέγαρον τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς (Γραφεῖον Δημάρχου), ὑπό τοῦ Δημάρχου Καλαμαριᾶς κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη, τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Καλαμα-ριᾶς κ. Δημητρίου Κυρατζῆ καί τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν δημοτικῶν παρατάξεων.

21:00 μ.μ. – 21:30 μ.μ. Πλατεῖα Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

‣ “Στοῦ Γένους τόν Πατριάρχη, καλωσόρισμα”: Μουσική ἐκδήλωσις. Συμμετέ-χουν ἡ Ὀρχήστρα τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Θεσσαλονίκης “ΜΟΥΣΑ”, πλαισιου-μένη ἀπό παραδοσιακά μουσικά ὄργανα, καί ἡ Χορῳδία Νέων τῆς Ἱερᾶς Μη-τροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς. Ἀφηγητής ὁ ἠθοποιός Γρηγόρης Βαλ-τινός.

21:45 μ.μ.

‣ Ἐπίσημον δεῖπνον ὑπό τοῦ Περιφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀπο-στόλου Τζιτζικώστα, πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου (Ψαροταβέρνα “Θερμαϊκός”).

23:00 μ.μ.

‣ Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον

 

Δευτέρα 30-05-2022:

09:45 π.μ.

‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

10:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νικολάου Ἀρετσοῦς.

‣ Κοινή Σύναξις (Ἱερέων, Πρεσβυτερῶν καί Κατηχητῶν/ριῶν).

‣ Τέλεσις Πατριαρχικοῦ τρισαγίου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-του Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κυροῦ Προκοπίου (Γεωργαντοπούλου), εἰς τό Ἱερόν Ταφικόν Παρεκκλήσιον Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

11:00 π.μ. Ἀναχώρησις.

11:15 π.μ. – 12:15 μ.μ. Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ νεοδμήτου 23ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς.

‣ Παρουσίασις τῶν Δομῶν τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς: “Μουσεῖον Φωτογραφίας Χρήστου Καλεμκερῆ”, “Ἱστορικόν Ἀρχεῖον Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ (ΙΑΠΕ)” καί Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως, μέ θέμα: “Ἐποχή Μικρασίας”, πού ὀργανώνει καί ἐπι-μελεῖται τό Μουσεῖον Φωτογραφίας “Χρῆστος Καλεμκερῆς”, μέ φωτογραφικόν ὑλικόν ἀπό τό σπάνιον ἀρχεῖον τοῦ Μουσείου καί τοῦ ΙΑΠΕ.

12:15 μ. Ἀναχώρησις.

12:30 μ. Sensory Park.

‣ Θεμελίωσις πάρκου (sensory park) Δήμου Καλαμαριᾶς ἐπί τῶν ὁδῶν: Ἁγ. Νι-κολάου – Ροδοπόλεως – Μικρουλέα – Δρακοπούλου.

12:50 μ.μ. Ἀναχώρησις.

13:00 μ.μ.

‣ Ἐπίσημον γεῦμα ὑπό τοῦ Δημάρχου Καλαμαριᾶς κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη, πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τό ἑστιατόριον “Χαμόδρακας”.

14:30 μ.μ.

‣ Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

18:45 μ.μ.

‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

19:00 μ.μ. – 19:30 μ.μ. Πολυχῶρος τέχνης Δήμου Καλαμαριᾶς “Remezzo.

‣ Ἐγκαίνια ἐπετειακῆς Ἐκθέσεως Ζωγραφικῆς Ἑλλήνων Ζωγράφων, ἐξ ἀφορ-μῆς τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή καί τήν προσφυγιά.

19:45 μ.μ. – 20:45 μ.μ. “Ἀπολυμαντήρια” Καλαμαριᾶς, τόπος ἱστορικῆς μνή- μης.

‣ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων, πρώτων, προσφύγων τῆς Κα-λαμαριᾶς, ῥίψις δαφνίνου στεφάνου εἰς τήν θάλασσαν καί δενδροφύτευσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

‣ Συνάντησις μέτ’ ἐκπροσώπων τῶν προσφυγικῶν Συλλόγων Δήμων Καλαμα-ριᾶς καί Θερμαϊκοῦ.

21:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ. Κυβερνεῖον (Παλατάκι).

‣ Κεντρική πολιτιστική ἐκδήλωσις, εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Κυβερνείου (Πα-λατάκι), μέ τίτλον: “Πάρθεν”.

22:10 μ.μ.

‣ Δεῖπνον εἰς τό Ἱερόν Ἐπισκοπεῖον. – Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

Τρίτη 31-05-2022:

10:30 π.μ.

‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

11:00 π.μ. – 11:15 μ.μ. Δημοτικό Κατάστημα Νέων Ἐπιβατῶν.

‣ Ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-λομαίου, εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος Νέων Ἐπιβατῶν, ὑπό τοῦ Δημάρχου καί τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ.

11:15 π.μ. – 12:00 μεσημβρινή (ἐντός τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος).

‣ Τελετή ἀνακηρύξεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-θολομαίου εἰς Ἐπίτιμον Δημότην Δήμου Θερμαϊκοῦ, ἀνάγνωσις ἀποφάσεως καί ἐπίδοσις τιμής.

12:15 μ.μ. – 12:45 μ.μ. Ἐπανομή.

‣ Καθιέρωσις ἁγιάσματος φρέατος νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομί-του, εἰς Ἐπανομήν, καί δενδροφύτευσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

13:00 μ.μ. – 13:30 μ.μ. Ἐπανομή.

‣ Ἁγιασμός καί κατάθεσις θεμελίου λίθου τοῦ Ἱεροῦ Καθολικοῦ τῆς νέας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.

13:45 μ.μ. “Κτῆμα Γεροβασιλείου” – Ἐπανομή.

‣ Μικρά ξενάγησις εἰς τό “ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ – ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”.

14:15 μ.μ.

‣ Γεῦμα εἰς τό ἑστιατόριον “ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”.

Πρός μοναχούς καί μοναχές συμβουλευτικαί παραινέσεις ὑπό τοῦ Παναγιωτά-του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

15:30 μ.μ.

‣ Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

18:30 μ.μ.

‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

19:00 μ.μ. – 20:30 μ.μ. Ἐν πλῷ ξενάγησις τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Δήμου Θερμαϊ-κοῦ καί τῶν περιοχῶν Natura.

‣ Ἐπιβίβασις εἰς πλοιάριον ἀπό τῆς προκυμαίας τῶν Ν. Ἐπιβατῶν, ξενάγησις, ἐν πλῷ, τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ καί τῶν περιοχῶν Natura. Ἀποβί-βασις εἰς τήν προκυμαίαν τῆς Νέας Μηχανιώνας.

 

21:00 μ.μ.

‣ Ἐπίσημον δεῖπνον ὑπό τοῦ Δημάρχου Θερμαϊκοῦ κ. Γεωρίου Τσαμασλῆ, πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τό ἑστιατόριον “ΚΥΜΑ”.

22:15 μ.μ.

‣ Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον

Τετάρτη 01-06-2022:

08:15 π.μ.

‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

08:30 π.μ. – 11:00 π.μ. Νέα Μηχανιώνα.

‣ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέ-ας Μηχανιώνας.

11:15 π.μ. – 11:30 π.μ. Λιμένας Νέας Μηχανιώνας.

‣ Ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπερ ἀναπαύσεως πάντων τῶν, ἐκ Προποντίδος καί Ἀ-νατολικῆς Θράκης, προσφύγων. Ῥίψις δαφνίνου στεφάνου εἰς τήν θάλασσαν.

12:00 μεσημβρινή.

‣ Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

14:00 μ.μ.

‣ Ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τό ἑστιατόριον αὐτοῦ, παρατεθησόμενον ὑπό τοῦ Μη-τροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως