27.7 C
Thessaloniki
30.9 C
Athens

Τι είναι το εργόσημο του ΙΚΑ ;

* Γράφει η Ιωάννου Κορνηλία

Το εργόσημο είναι το μέσο πληρωμής και ασφάλισης για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων οι οποίοι δεν απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη είτε τακτικά είτε περιστασιακά για ιδιωτικές εργασίες ή υπηρεσίες. 

Πρόκειται για ένα ειδικό έντυπο, με τη μορφή επιταγής, το οποίο κατά την έκδοση λαμβάνει μοναδικό αριθμό.

Υπόχρεος για την έκδοση και τη πληρωμή του εργοσήμου είναι ο εργοδότης ο οποίος απασχολεί τον εργαζόμενο.

Ποια είδη εργασιών αφορά η ασφάλιση και πληρωμή με εργόσημο ;

Με βάση το άρθρο 74 του Ν. 4144/2013 σχετικά με το εργόσημο του ΙΚΑ ορίζονται οι κατηγορίες αμειβόμενων κατ’ αυτόν τον τρόπο οι οποίες υποχρεωτικά είναι οι εξής:

Α) Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες :

– οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά : οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),

– οι κηπουρικές εργασίες,

– η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,

– η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,

– οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ. Υ. Α),

– η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας),

– οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,
– η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων

– αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).

Β) Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

Γ) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη.

Δ) Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο.

Ε) Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market)

Σημειώνεται ότι οι κατ’ οίκον απασχολούμενοι συγγενείς α’ και β’ βαθμού ΔΕΝ μπορούν να αμειφθούν με εργόσημο

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου;

Υπεύθυνος για την έκδοση και την πληρωμή του είναι ο εργοδότης. Η έκδοση του εργοσήμου γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία σε συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής δηλαδή Τράπεζες και ΕΛΤΑ.

Κατά την έκδοση του εργοσήμου ο εργοδότης απευθυνόμενος στον φορέα έκδοσης με την ταυτότητα ή το διαβατήριο του και με τον ΑΜΚΑ του δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας (πχ φροντίδα παιδιού) και καταθέτει το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τόσο η αμοιβή του προσώπου (καθαρό ποσό) όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές του, οι οποίες ανέρχονται στο 25% του συνολικού πληρωτέου ποσού από τον εργοδότη.

Σε περίπτωση που επιλέξει εξαργύρωση του «Εργοσήμου» με πίστωση λογαριασμού του εργαζόμενου πρέπει επίσης να προσκομίσει το Ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του απασχολούμενου.

Σε περίπτωση εξαργύρωσης του «Εργοσήμου» με μετρητά, το Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, προσκομίζονται από τον ίδιο κατά την στιγμή της εξαργύρωσης.

Το εργόσημο εκδίδεται σε διπλότυπο κατά το χρόνο αγοράς του, φέρει μοναδικό αριθμο για να εξασφαλίζεται η γνησιότητά του. Το 1ο αντίτυπο αφορά τον εργοδότη και το 2ο τον εργαζόμενο.

Τι αναγράφεται πάνω στο εργόσημο;

Επί του αντιτύπου – αποκόμματος, αναγράφονται κατά την έκδοση του «Εργοσήμου» τα ακόλουθα στοιχεία :

α) Ο φορέας έκδοσης του «Εργοσήμου» (Ε.Λ. Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ)

β) Ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (εν προκειμένου Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.)
γ) Ο μοναδικός αριθμός του «Εργοσήμου»
δ) Ο Α.Μ.Κ.Α. του εργοδότη (με «κρυμμένο» ένα μέρος του ώστε να μην είναι εμφανής)
ε) Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά έχουν ταυτοποιηθεί και αναφέρονται στο αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. – Ε.Μ.Α.Ε.Σ..
στ) Το ποσό του «Εργοσήμου» (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου») δηλαδή το συνολικό ποσό που αφορά την αμοιβή του εργαζομένου και το αναλογούν ποσό ασφαλιστικών κρατήσεων
ζ) Με βάση την επιλογή φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το είδος της παρεχόμενης εργασίας, αναγράφονται στο «Εργόσημο» οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές της συγκεκριμένης κατηγορίας.
η) Η ημερομηνία έκδοσης του «Εργοσήμου».
θ) Η ημερομηνία λήξης του «Εργοσήμου».
ι) Θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου απασχολούμενου.

Το ποσό του «Εργοσήμου» δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €.

Χρόνος ισχύος του εργοσήμου και διαδικασία ακύρωσης

Ο χρόνος ισχύος του, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το «Εργόσημο» δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή παρεχόμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική (ονομαστική) αξία του «Εργοσήμου» πιστώνεται από τον φορέα έκδοσης στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης που αναγράφεται στο «Εργόσημο» (εν προκειμένω το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) το δε ποσό επιστρέφεται στον εργοδότη, κατόπιν αιτήσεώς του στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας (σχετικές οδηγίες πρόκειται να δοθούν όταν απεικονιστεί η ασφάλιση των εν λόγω προσώπων στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

«Εργόσημο» που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη, μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του με αίτημα του ιδίου στον φορέα έκδοσής του, οπότε το ποσό (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου») επιστρέφεται από τον φορέα έκδοσης (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Οι ασφαλισμένοι προσερχόμενοι στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή τα Ε.Α.Τ.Α. για την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», πρέπει να προσκομίζουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. τους.

Ευνόητο είναι, ότι η ορθότητα τόσο του Α.Φ.Μ. όσο και του Α.Μ.Κ.Α. πρέπει να προκύπτει από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.

Ασφαλιστικές εισφορές  

Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών του εργασίμου από 23/05/20213 είναι 25% (από 20% που ήταν) και επιμερίζεται ανά κλάδο ασφάλισης, ως εξής:

Κλάδος Κύριας Σύνταξης 14,45 %,
Κλάδος Ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ Υ.) 4,65%,
Κλάδος Ασθένειας & Μητρότητας σε χρήμα 0,86%,
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) 4,32%
Κλάδος τ. Ο.Ε.Κ. (εισφορά εργαζόμενου) 0,72%

Τα πρόσωπα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το «Εργόσημο», δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω της εξαργύρωσης του «Εργοσήμου» με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Οι ημέρες ασφάλισης, που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω, δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά έτος.

Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του «Εργοσήμου».

Για την εύρεση του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης διαιρούμαι το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών με τον συντελεστή 11,63 ευρώ 

Παράδειγμα :

Έχουμε εργόσημο ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα παρακρατηθούν είναι 25,00 ευρώ (100 * 25%)

Οι καθαρές αποδοχές που θα λάβει ο απασχολούμενος είναι 75,00 ευρώ (100 – 25 ευρώ εισφορές)

Οι ημέρες ασφάλισης του θα είναι 2 (25,00 / 11,63 = 2,14)

Οι αμειβόμενοι με εργόσημο έχουν κάποιες παροχές;

Οι αμειβόμενοι με εργόσημο θα πρέπει να συμπληρώσουν :

  • 100 ημέρες ασφάλισης για παροχές ασθενείας σε είδος
  • 120 ημέρες ασφάλισης για παροχές ασθενείας σε χρήμα
  • 200 ημέρες ασφάλισης τα δυο τελευταία έτη πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας 

Συντάκτης:  Ιωάννου Κορνηλία
*Τομέας Μισθοδοσίας Θεσσαλονίκης για τη Φοβερά Προστασία

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως

City ΕΞΟΔΟΣ

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
clear sky
29 ° C
30.5 °
25.6 °
54 %
0.9kmh
0 %
Πε
40 °
Πα
39 °
Σα
39 °
Κυ
39 °
Δε
41 °