Τι είναι το leasing; Λειτουργική & Χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκίνητου

* Γράφει ο Κωνσταντίνος Πετρίδης

Το leasing αυτοκινήτου, είναι μία υπηρεσία χρονομίσθωσης ενός οχήματος με αυξημένα προνόμια που δίνει τη δυνατότητα ο ενοικιαστής στο τέλος της σύμβασης να το αποκτήσει.

Για πολλούς, η χρονομίσθωση (leasing) παραπέμπτει σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες το χρησιμοποιούν ως παροχή προνομίου στους εργαζόμενους τους. Πολλοί επιχειρηματίες που θέλουν να το εντάξουν στην επιχείρησή τους,  ακούνε ότι εκπίπτει και από τα έξοδα της επιχείρησης.

Τι ισχύει πραγματικά;

Το leasing χωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Σε λειτουργική και χρηματοδοτική  μίσθωση (ενοικίαση) αυτοκινήτου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (από 1 χρόνο έως και 5 χρόνια συνήθως), που δεν εμπεριέχει ρητά την έννοια της ιδιοκτησίας. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης του αυτοκινήτου στο τέλος του συμβολαίου  με την καταβολή ενός προσυμφωνημένου ποσού.

Τι είναι λειτουργική μίσθωση;

Ο εκμισθωτής διατηρεί όχι μόνο τη νομική ιδιοκτησία, αλλά και την ουσιαστική ιδιοκτησία, δηλαδή είναι εκείνος που φέρει συνήθως την ευθύνη για τυχόν επισκευές και ασφάλιστρα. Συνήθως είναι βραχυχρόνιας διάρκειας και αποτελεί ενοίκιο και όχι δάνειο.

Τι κερδίζω με τη λειτουργική μίσθωση;

Η λειτουργική μίσθωση λογίζεται ως έξοδο και καταχωρείται η αξία του τιμολογίου, άρα το όφελος είναι άμεσο. Έξοδο = μίσθωμα.  Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) ο ΦΠΑ δεν εκπίπτει. Σε περίπτωση που είναι Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης, (ΦΙΧ), ο ΦΠΑ εκπίπτει και άρα ο επιχειρηματίας επωφελείται ως έξοδο όλο το ποσό του μηνιαίου μισθώματος.

Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση;

Χρηματοδοτική ονομάζεται η μίσθωση η οποία μεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί τελικά, είτε να μεταβιβάζεται, είτε όχι.

Παραδείγματα καταστάσεων οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό θα μπορούσαν να συνεπάγονται την κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής, είναι τα εξής:

α) Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στον μισθωτή κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου,

β) Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της μίσθωσης, να θεωρείται ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί.

γ) Η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δεν μεταβιβάζεται.

δ) Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, στα οποία δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών στη διάρκεια της μίσθωσης, καλύπτει ουσιωδώς το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου.

ε) Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε μόνον ο μισθωτής να μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις.

Τι κερδίζω με την χρηματοδοτική μίσθωση;

Η χρηματοδοτική μίσθωση λογίζεται ως πάγιο και ως έξοδο καταχωρούνται οι αποσβέσεις και οι τόκοι. 
Ητοι, στον τύπο αυτό μισθώσεως,  το έξοδο που έχω είναι μακροπρόθεσμο, οπότε η επιχείρηση δεν μειώνει άμεσα τα κέρδη της.

Τι είναι τα tool cars και τι σιχύει για την παροχή σε είδος και για τα δυο είδη μισθώσεων;

Τα αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη ονομάζονται tool cars και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη.
Tool cars 🡪 δεν υπάρχει παροχή σε είδος, εφόσον ΛΤΠΦ < 17.000 €
Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των αυτοκινήτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη).

Στην ατομική μου φορολογική δήλωση θα υπολογιστεί και σαν τεκμήριο;

Αν η μίσθωση αφορά ΦΙΧ,  δεν υπάρχει τεκμήριο. Ωστόσο, αν είναι χρηματοδοτική η μίσθωση,  ανάλογα την μορφή της επιχείρησης προκύπτουν διάφορες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Για εκπαιδευτές αυτοκινήτων καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.

Σε ατομική επιχείρηση 🡪 το τεκμήριο βαραίνει τον ίδιο τον επιχειρηματία στην περίπτωση ΕΙΧ.

Σε ΟΕ 🡪 το τεκμήριο επιμερίζεται στο ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου. Στην περίπτωση που μέσα στην χρήση γίνει αλλαγή στα ποσοστά ή τα πρόσωπα των ομόρρυθμων εταίρων, τότε ο υπολογισμός της αντικειμενικής δαπάνης για κάθε ομόρρυθμο  μέλος γίνεται για κάθε τμήμα της χρήσης κατά τη διάρκεια του οποίου είχε το ίδιο ποσοστό.

Σε ΕΕ 🡪 το τεκμήριο επιβαρύνει μόνο τους Ομόρρυθμους εταίρους, αφαιρώντας το ποσοστό του ετερόρρυθμου εταίρου. Στον ετερόρρυθμο δεν καταλογίζεται τεκμήριο.

Στις περιπτώσεις Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ) και για τα μέλη αυτών,  τα τεκμήρια επιμερίζονται στα φυσικά πρόσωπα. (Κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στις παραπάνω εταιρίες, και όταν οι διαχειριστές αυτών δεν είναι παράλληλα και εταίροι).

Στην περίπτωση που οι διαχειριστές είναι και εταίροι της, η δαπάνη είναι επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας

Στις Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ), η συνολική αντικειμενική δαπάνη με βάση τα αυτοκίνητα της εταιρίας θα κατανεμηθεί ισομερώς μεταξύ των εντεταλμένων, διευθυνόντων συμβούλων, διοικητών και προέδρων Δ.Σ. Ανεξαρτήτως μάλιστα από το αν τα πρόσωπα αυτά ασκούν πραγματική διοίκηση. Στην προκείμενη περίπτωση η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί στα πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της Α.Ε

Τι συμπέρασμα προκύπτει για τις μισθώσεις ποια να επιλέξω και γιατί;

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι πριν επιλεχθεί το είδος της μίσθωσης,  πρέπει να εξεταστούν οι ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να επιλεχθεί η περίπτωση που παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα για το μεγαλύτερο όφελος.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Πετρίδης

*Τομέας Εποπτείας Πελατών στη ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως