Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αριθμ. 294839/20-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΝΩΡ5-Π7Ξ) ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με σαράντα εννιά -49- άτομα, για το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 26/10/2022 έως 04/11/2022. Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317139, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317137.


Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού στη Θεσσαλονίκη