ακτινοδιαγνωστικκό

Αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό του Κ.Υ. Θεσσαλονίκης